ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipทุนการศึกษาภาคพื้นเอเชีย POSCO ระดับปริญญาโท/เอก ภาคนานาชาติ
POSCO Asia Fellowship Program     ทุนบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงทางธุรกิจในประเทศเกาหลี อนึ่ง ผู้บริหารมีความประสงค์ต้องการขยายและมอบโอกาสสู่โลกสากล ในหลายมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับสูงสุดของประเทศ

ขอบเขตของทุน :

     - ค่าเล่าเรียน สำหรับ 4 การศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก

     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1, 000, 000 วอนต่อหนึ่งเดือน

      ***ในระยะเวลา 24 เดือน หรือ 2 ปี เต็ม***

คุณสมบัติ :

     1. ผู้สมัครสัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

     2. ผู้สมัครปริญญาโท : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญาตรี

         ผู้สมัครปริญญาเอก : อยู่ในสถานะจบปริญญาตรี และสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญาโท

     3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

     4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี (จะพิจารณาเป็นถ้ามีความรู้ภาษาเกาหลีดี)

     5. ผลการเรียนในเกณฑ์ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบสมัครทุน POSCO แบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)

     2. ใบสมัครทุนของแต่ละมหาวิทยาลัย (ติดต่อทางEDUPAC)

     3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

     4. ใบประกาศผลการศึกษา

              ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี    (สมัครระดับ ปริญญาโท)

              ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก    (สมัครระดับ ปริญญาเอก)

              พร้อมด้วยตราประทับและลายเซ็นอำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

     5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS อย่างน้อย 6.5 (ตัวจริง) TOEFL อย่างน้อย 93 (ส่งตรงจากหน่วยงาน ETS) โดยคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่

     6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

     7. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

     8. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

     9. ประวัติสุขภาพส่วนตัว และ ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา (ใบรับรองสามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย)

     10. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน

     11. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ

     ****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****

     ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น

 

EDUPAC เริ่มรับในโครงการของ Yonsei university Graduate school

                                  Seoul National University Graduate School

                                  Sogang University Graduate School

ระยะเวลาในการรับสมัคร : ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม (ขึ้นอยู่นโยบายการรับสมัครขอแต่ละมหาวิทยาลัย ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EDUPAC)