Sogang University

แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยซอกัง Sogang university

มหาวิทยาลัยใจกลางกรุงโซลที่โด่งดังด้านการศึกษาบริหารธุรกิจ โดยเมื่ออ้างอิงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีแล้วนั้น มหาวิทยาลัยซอกังรั้งอยู่ในอันดับ1-5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดมาตลอด การันตีโดย 50กว่าปีของการเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านการศึกษา เหมือนเช่น โล่แบบทหาร ที่เป็นสัญลักษณ์หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงถึงขุมพลังปัญญาและความกล้าหาญ ที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาบันนี้

วิชาเอกที่เป็นที่นิยม : บริหารธุรกิจ / เกาหลีศึกษา

หลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต : กลุ่มคณะ 9 คณะ และ หน่วยการศึกษา 17 หน่วย

สีประจำมหาวิทยาลัย : สีแดง

จำนวนนักศึกษา หน่วย: จำนวนต่อหนึ่งคน
Total 16,975
หลักสูตรบัณฑิต 11,957
หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 3,935
International Students 1,083

 

เทอม

- เทอมฤดูใบไม้ผลิ เดือน มีนาคม - เดือน มิถุนายน
- เทอมฤดูใบไม้ร่วง เดือน สิงหาคม - เดือน ธันวาคม

การวัดระดับทาง ภาษา

- ภาษาเกาหลี / เข้ารับการสอบกับทางมหาวิทยาลัย หรือ เข้ารับการอบรมภาษา
- ภาษาอังกฤษ / อย่างน้อย TOEFL 80 or IELTS 6.0 or SAT score

เอกสารในการรับสมัคร

1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)
2.ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด
3.ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย (สมัครระดับ ปริญญาตรี) ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สมัครระดับ ปริญญาโท) ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก (สมัครระดับ ปริญญาเอก)
4.ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษา
จากสถาบันภาษาเกาหลี sogang หรือ การสอบวัดระดับ TOPIK
5.ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง และ สูติบัตร
6.หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร / แผนการศึกษา
7.รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ
8.ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา (สามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย)
9. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน
10. เอกสารรับรองทางการเงินจาก ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
** สามารถติดต่อรับแบบฟอร์มได้จากทาง EDUPAC**
11.ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ
****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****
12.หนังสือประวัติการทำงาน (สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโทและเอก)

 


หลักสูตรปริญญา ตรี/โท/เอก

คณะในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ/การเรียนการสอนเป็นภาษาเกาหลี) มหาวิยาลัยซอกัง

กลุ่มคณะ

คณะ

หน่วยวิชา

วิชาเอก

Humanities

and

Social Studies

Literature

Humanities

Korean Language & Literature
History
Philosophy
Religious Studies

International CultureⅠ

English Literature & Linguistics American Cultures

International CultureⅡ

German Culture
French Culture
Chinese Culture

Social Science

Social Science

Sociology
Political Science
Psychology

Economics

Economics

Economics

Business Administration

Business Administration

Business Administration

Communications

Communications

Communications

Nature

Natural Science

Natural Science

Mathematics
Physics
Chemistry
Life Sciences

Engineering

Electronic Engineering

Electronic Engineering

Computer Science

Computer Science

Chemical Engineering

Chemical Engineering

Mechanical Engineering

Mechanical Engineering

 

 

เทอมฤดูใบไม้ผลิ

เทอมฤดูกาลใบไม้ร่วง

วันแรกของการเรียน

มีนาคม

กันยายน

ช่วงของการสมัคร

ตุลาคม

ปลายเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนมิถุนายน

การส่งใบสมัครก่อน

BY EDUPAC

กันยายน

เมษายน

ประกาศนัดวันสัมภาษณ์

เดือนพฤศจิกายน

เดือนมิถุนายน

สอบเข้าและสอบสัมภาษณ์

เดือนพฤศจิกายน

เดือนมิถุนายน

การตอบรับของมหาวิทยาลัย

กลางเดือนธันวาคม

กลางเดือนกรกฎาคม

การเข้าระบบนักศึกษา

เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม

คณะในระดับปริญญาโท/เอก (ภาคปกติ/การเรียนการสอนเป็นภาษาเกาหลี) มหาวิยาลัยซอกัง

คณะ

Korean Language and Literature

English Language and Literature

German Language and Literature

French Language and Literature

History

Philosophy

Religious Studies

Sociology

Psychology

Mass Communications

Political Science

Law

Mathematics

Physics

Chemistry

Life Science

Electronic Engineering

Chemical and Biomolecular Engineering

Computer Science and Engineering

Mechanical Engineering

Economics

Science Communication

Gender Studies

Integrated Biotechnology

Graduate School of Theology

Graduate School of International studies

Graduate School of Media Communications

Sogang Business School (Graduate Programs)

Law School

Graduate School of MOT(Management of Technology)

 

 

เทอมฤดูใบไม้ผลิ

เทอมฤดูกาลใบไม้ร่วง

วันแรกของการเรียน

มีนาคม

กันยายน

ช่วงของการสมัคร

ตุลาคม

ปลายเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนมิถุนายน

การส่งใบสมัครก่อน

BY EDUPAC

กันยายน

เมษายน

ประกาศนัดวันสัมภาษณ์

เดือนพฤศจิกายน

เดือนมิถุนายน

สอบเข้าและสอบสัมภาษณ์

เดือนพฤศจิกายน

เดือนมิถุนายน

การตอบรับของมหาวิทยาลัย

กลางเดือนธันวาคม

กลางเดือนกรกฎาคม

การเข้าระบบนักศึกษา

เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม

 

Graduate School of International Studies สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

- International Relations(Including 'National Intelligence & Security' track)
- International Trade
- International Finance
- Korea and East Asia

ค่าใช้จ่าย

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

คณะสายสังคมศาสตร์ ต่อเทอม

171,500 บาท

คณะสายวิทยาศาสตร์ ต่อเทอม

195,700 บาท – 214,800 บาท

ระดับปริญญาโท/เอก ภาคปกติ

คณะสายสังคมศาสตร์ ต่อเทอม

171,500 บาท

คณะสายวิทยาศาสตร์ ต่อเทอม

195,700 บาท – 214,800 บาท

เหตุหมาย

- ค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการผันผวนของค่าเงินและสาขาวิชา
- ค่าใช้จ่ายรวม ค่าสมัครเรียน + ค่าเล่าเรียน + ค่าบำรุงรักษาพิเศษของมหาวิทยาลัย
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้เรียนที่ใช้บริการการศึกษาของเราจะได้รับการจัดเตรียมการโอนค่าเล่าเรียนและไปเรียนโดยตรงพร้อมกันโดยไม่ต้องผ่านทางเราก่อน เพื่อการตรวจสอบ
- ค่าใช้จ่ายต่างสามารถได้รับการพิจารณาให้ทุนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถขอข้อมูลทุนจาก EDUPAC 02-884-8966

สถาบันภาษา

KOREAN LANGUAGE INSTITUTE : SOGANG University
Sogang University – สถาบันภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัย Sogang

  • การเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัย Sogang เน้นหนักถึงทักษะการ ”พูด” ที่อาจกล่าวได้ว่าเรียนที่นี้แล้วสามารถพูดได้อย่างแน่นอน
  • เพิ่มทักษะการสื่อสารทางการพูดแบบบูรณาการ ทั้งการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำ ประโยคที่ใช้บ่อยครั้ง ประโยคที่มีความสำคัญ หรือจะเป็นแนวคิดการเรียนรู้การฝึกหัดการพูดที่ทำให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการสื่อสารได้แบบก้าวกระโดด
  • การเรียนการสอนดำเนินการโดยอาจารย์ ถึง 3 ท่านต่อวัน ทำให้ผู้เรียนได้รู้สึกถึงความแตกต่างและนำไปปรับใช้จริงได้โดยง่าย

จุดเด่น

- สามารถเลือกcourse ที่เรียนจาก 200 hours หรือ 150 hours ตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งไม่ว่าเลือกคอร์สเรียนแบบใดก็จะไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่าตามมา
- เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการพัฒนาภาษาเกาหลีในแบบเฉพาะทาง โดยเฉพาะ การพูด และ การฟัง ที่สถานบันนี้เน้นหนักแบบอย่างมาก

1. Regular program: การเรียนภาษาแบบปกติ 200 ชั่วโมง

สร้างพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพทางภาษา ในทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยโปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็นระดับชั้นการเรียน 6 ระดับ โดยเนื้อหาหลักจะมุ่งเน้นการพัฒนาการสื่อสารโดยเฉพาะ ทั้งในการใช้จริงในชีวิตประจำวัน และการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน

เวลาเรียนคือ จันทร์ – ศุกร์ 9.00-13.00 น. ในแต่ละห้องจะมีนักเรียนประมาณ 12 คน

ตารางเวลาเรียน

ชั่วโมงเรียนที่

วันจันทร์ – พฤหัสฯ

วันศุกร์

1

การเขียน

ทบทวน

2

การพูด / การฟัง

3

4

การอ่าน

[LEVEL 1]

  • อ่านและเขียนตัวอักษรได้อย่างดี
  • เข้าใจหลักพื้นฐานของการออกเสียง ตัวสะกด ทั้งแบบตัวเดียวและผสม
  • เช้าใจหลักพื้นฐานของการสร้างประโยค สามารถพูดโต้ตอบในการแนะนำตัว ทักทาย สั่งอาหาร ซื้อของ ถามทาง ใช้การเดินทางสาธารณะ ได้คล่องแคล่ว และ การคุยทางโทรศัพท์เบื้องต้น

[LEVEL 2]

  • สามารถสร้างหลักพื้นฐานได้มากขึ้นจากระดับแรก ทั้งการออกเสียง และกฎหลักต่างๆ ได้ถูกต้อง สามารถสร้างประโยคที่ซับซ้อนและเป็นประโยคเชื่อมได้มากขึ้น
  • สามารถสร้างประโยคที่ซับซ้อนและเป็นประโยคเชื่อมได้มากขึ้น ใช้คำอย่างเป็นทางการ คำสุภาพ และการพูดในการบอกกล่าว ได้อย่างเหมาะสม
  • ใช้คำอย่างเป็นทางการ คำสุภาพ และการพูดในการบอกกล่าว ได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้การสื่อสารอย่างอิสระในชีวิตประจำวัน ทั้งปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้น
  • เรียนรู้การสื่อสารอย่างอิสระในชีวิตประจำวัน ทั้งปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้น
  • สามารถเข้าใจหลักวัฒนธรรมของคนเกาหลีที่คุ้นเคยเรียนรู้คำศัพท์ด้านอาหาร การไปรษณีย์ การเดินทาง การคุยทางโทรศัพท์ บทสนททนาเรื่องการท่องเที่ยวและชีวิตครอบครัว

[LEVEL 3]

  • เรียนรู้การสื่อสารที่ต้องใช้และสำคัญในชีวิตเกาหลี พัฒนาการใช้ความคิดเห็นสื่อสารในรูปแบบการ พูด และ เขียน หรือ การพูดต่อหน้าชั้น 3 นาที และ การแสดงบทบาทภาษาเกาหลี
  • พัฒนาการใช้ความคิดเห็นสื่อสารในรูปแบบการ พูด และ เขียน หรือ การพูดต่อหน้าชั้น 3 นาที และ การแสดงบทบาทภาษาเกาหลี
  • เข้าใจอย่าลึกซึ้งในการวางโครงประโยคและสร้างประโยคที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกัน ใช้หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและบ่องบอกถึงความคิดเห็นส่วนตัวได้ ในองศ์กระประกรอบของประโยค

[LEVEL 4]

  • ใช้หลักไวยากรณ์ที่เรียนมาตั้งแต่ level 1 จน ถึง level 3 ในการสื่อสารทั่วไปได้อย่างคล่องแคล่ว
  • สามารถสื่อสารโดยไม่เพียงคำศัพท์เกาหลีทั่วไป แต่นำคำที่คนเกาหลีใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้มากขึ้น ในหลักที่เข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิธีคิดของคนเกาหลี
  • สามารถพูดและเขียนในชีวิตประจำวันได้ในประโยคยาวๆ ทั้งในเรื่องที่คุ้นเคยและการออกความคิดเห็นส่วนตัว สามารถฟังและเข้าใจหลักการสื่อสารและการเขียนในหัวข้อที่ยาวขึ้นและแตกต่าง และ อ่านในความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีได้เป็นอย่างดี

[LEVEL 5]

  • เข้าใจหลักความคิดและสามารถออกความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเรียน หรือ ในระดับ professional ด้านภาษา ศิลปะ สังคม วิทยาศาสตร์ และการเป็นอยู่ของมนุษย์
  • เข้าใจและสามารถตอบโต้ในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ ข่าวในหนังสือพิมพ์ได้ดี
  • ใช้คำศัพท์และการสื่อสารอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของความรู้สึกผู้พูดในการให้ข้อมูล
  • เข้าใจค่าของภาษา การศึกษา ชีวิตการทำงาน วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สังคมแบบดังเดิม ธรรมชาติ และวิธีปฏิบัติการอยู่ร่วมในครอบครัวและสังคมเกาหลีได้อย่างดีเยี่ยม

[LEVEL 6]

  • สามารถใช้ไวยากรณ์เกาหลีได้อย่างธรรมชาติคล้ายคลึงคนเกาหลี ทั้งในระดับที่ซับซอน และ ระดับอาชีพ
  • เข้าใจหลักความคิดและสามารถออกความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเรียน หรือ ในระดับ professional ด้านชีวิตและสังคมคนเกาหลี
  • เรียนรู้การใช้ภาษาและคำศัพท์ที่ต้องใช้จริงในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในเกาหลี
  • เรียนรู้การใช้ภาษาเกาหลีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต หลักคิดของคนเกาหลี ทั้งในการพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่กว้างและพัฒนาการโต้ตอบปัญหาในสังคม ทั้งในยุคปัจจุบันและอดีต

โดยมีเวลาในการเข้าเรียน 4 ช่วงต่อปี ช่วงละ 10 สัปดาห์
ช่วงระยะการศึกษาและการสมัคร
***สมัครเรียน 1 เดือน ก่อนการเข้าเรียน***

Terms

Spring

Summer

Fall

Winter

Term Dates

Mar.6 ~ May.20
(Vacation: Apr.17~18/ May.5~6)

Jun.3 ~ Aug. 20
(Vacation: Jul.28 ~
Aug.1)

Sep.4 ~Nov. 19
(Vacation: Sep.8 ~ 10)

Dec.1 ~ Feb.17,'15
(Vacation: Dec.26~
Jan.2,'15)

2015 Year

Terms

Spring

Summer

Fall

Winter

Term Dates

Mar.4 ~ May.15 (Vacation: Apr.2 ~ 3/ May.5)

Jun.1 ~ Aug.14 (Vacation: Jul.27 ~ Jul.31)

Sep.2 ~ Nov.13 (Vacation: Sep.28 ~ 29/Oct.9)

Dec.1 ~ Feb.19,’16 (Vacation: Dec.25/ Dec.28 ~ Jan/1,’16/ Feb.8 ~ 10,’16)

 

Deadline

end of January

April 20th

end of July

end of October

  • สำเนาเอกสารรับรองการศึกษาหรือใบคะแนนที่ออกโดยสถาบันที่เป็นที่ศึกษาล่าสุด ขั้นต่ำ ม.6
  • สำเนา หนังสือเดินทาง
  • ภาพถ่ายสี 3 ใบ
  • จดหมายรับรองสถานการณ์ทาการเงิน เพื่อการดำเนินการขอวีซ่าสำหรับท่านที่ต้องการไปศึกษาเกิน3เดือนหรือ 1 ระดับ (สามารถขอได้จากธนาคารพาณิชย์ได้ทุกที่)

ราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินวอน

 

ค่าสมัครเรียน

1,800 บาท

ค่าเรียน

45,900 บาท

Total

47,700 บาท

2. Regular program: การเรียนภาษาแบบปกติ 150 ชั่วโมง

โปรแกรมหลักของศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยโซกัง จะเน้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาเกาหลีเป็นสำคัญ โดยเฉพาะทักษะการพูด การฟัง และการอ่าน ส่วนการเขียนจะสอนผ่านการให้การบ้าน

เวลาเรียนคือ จันทร์ – ศุกร์ 10.00-13.00 น. ในแต่ละห้องจะมีนักเรียนประมาณ 12 คน


ตารางเวลาเรียน

ชั่วโมงเรียนที่

วันจันทร์ – พฤหัสฯ

วันศุกร์

1

การพูด / การฟัง

ทบทวน

2

3

การอ่าน

โดยมีเวลาในการเข้าเรียน 4 ช่วงต่อปี ช่วงละ 10 สัปดาห์
ช่วงระยะการศึกษาและการสมัคร
***สมัครเรียน 1 เดือน ก่อนการเข้าเรียน***

Terms

Spring

Summer

Fall

Winter

Term Dates

Mar.6 ~ May.20
(Vacation: Apr.17~18/ May.5~6)

Jun.3 ~ Aug. 20
(Vacation: Jul.28 ~
Aug.1)

Sep.4 ~Nov. 19
(Vacation: Sep.8 ~ 10)

Dec.1 ~ Feb.17,'15
(Vacation: Dec.26~
Jan.2,'15)

2015 Year

Terms

Spring

Summer

Fall

Winter

Term Dates

Mar.4 ~ May.15 (Vacation: Apr.2 ~ 3/ May.5)

Jun.1 ~ Aug.14 (Vacation: Jul.27 ~ Jul.31)

Sep.2 ~ Nov.13 (Vacation: Sep.28 ~ 29/Oct.9)

Dec.1 ~ Feb.19,’16 (Vacation: Dec.25/ Dec.28 ~ Jan/1,’16/ Feb.8 ~ 10,’16)

 

Deadline

end of January

April 20th

end of July

end of October


3. Evening Program: การเรียนภาคค่ำ 60 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือไม่สามารถเข้าเรียนเวลาเช้าได้ โปรแกรมนี้จะมีทั้งหมด 4 ระดับ

โปรแกรมเรียนภาคค่ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ทั้งประโยชน์และความสนุกสนาน โปรแกรมนี้จะสร้างชั้นเรียนตามแรงจูงใจของนักเรียนแต่ละคนในการเรียนรู้ภาษาเกาหลี จึงสอนภาษาเกาหลีที่จำเป็นในชั้นเรียนและในสถานที่ทำงาน

เวลาเรียนคือ วันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี 18.50-20.40 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย

โปรแกรม

คอร์สภาคค่ำ

ค่าเล่าเรียน

19,400

ค่าสมัครเรียน

1,800

รวม

21,200

วิธีการสมัคร

1. เลือกcourse ที่เหมาะสมแก่ความต้องการในการนำไปใช้จริง หรือ รับคำปรึกษากับเรา 02-884-8966
2. เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม (เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

  • สำเนาเอกสารรับรองการศึกษาหรือใบคะแนนที่ออกโดยสถาบันที่เป็นที่ศึกษาล่าสุด ขั้นต่ำ ม.6
  • สำเนา หนังสือเดินทาง
  • ภาพถ่ายสี 3 ใบ

จดหมายรับรองสถานการณ์ทาการเงิน เพื่อการดำเนินการขอวีซ่าสำหรับท่านที่ต้องการไปศึกษาเกิน3เดือนหรือ 1 ระดับ (สามารถขอได้จากธนาคารพาณิชย์ได้ทุกที่)

ราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินวอน

 

ค่าสมัครเรียน

1,800 บาท

ค่าเรียน

40,900 บาท

Total

42,700 บาท

หอพัก

 

Gonzaga Hall

ห้องคู่
53,200 บาท ต่อเทอม (ค่าประกันห้อง 3,000 บาท)

 

รวมค่าอาหารสองมื้อต่อวัน

Rooms

Double room (2 students per room, with a Korean roommate)

Facilities

Global cafeteria, laundry room, prayer room, medical facilities, and others.

Meals

Two meals are included in the housing fee (breakfast and dinner, only breakfast on Saturday)

Inclusions

Bed, desk, drawer, shoes closet, internet phone, internet LAN
Korea uses 220 volt outlets. Please bring an adapter for your appliances.
(4 months, two meals included)

Items to Prepare

Laptop computer, blanket/sheets, pillow/pillowcase, towels, adapter, etc.
Internet access is available in the dormitory rooms as well as throughout the entire campus.