ระเบียบปฏิบัติ

หนังสือเดินทาง และวีซ่า

            นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ควรจะมีอายุ6เดือนก่อนหมด) และต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางแต่ประชาชนของ 105 ประเทศที่ประสงค์จะเดินทางไปเที่ยวเกาหลีชั่วคราวอนุญาตให้เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าตามข้อยกเว้นไม่ต้องมีวีซ่าตามข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือข้อตกลงในความสำคัญพิเศษระหว่างกัน หรือผลประโยชน์ร่วมกัน โดยวีซ่าสำหรับการศึกษานั้นแบ่งออกเป็นสามลักษณะใหญ่ๆดังนี้


วีซ่าระยะสั้นทั่วไป (C-3)

            การอนุญาตเข้าประเทศในระยะเวลาน้อยกว่า 90 วันซึ่งสามารถออกโดยสถานกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ซึ่งถ้าผู้ใดได้รับวีซ่า C-3 แล้วต้องการอยู่ต่อหรือวางแผนศึกษามากกว่าเวลาที่เตรียมพร้อมมา ควรดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบวีซ่าเป็น D-4 ภายใน 30 วัน อย่างไรก็ดี คนไทยนั้นได้รับการยกเว้นในข้อสัญญาระหว่างประเทศจึงเป็นผลให้วีซ่ารูปแบบนี้ไม่ปรากฏในประเทศไทย

วีซ่าเพื่อการอบรมทั่วไป (D-4) สำหรับผู้ที่สนใจไปเรียนด้านภาษา

            การอนุญาตเข้าประเทศในระยะเวลามากกว่า 90 วันซึ่งสามารถออกโดยสถานกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ทั้งนี้ผู้เดินทางหรือผู้เรียนสามารถเข้าระบบบริการแนะนำไปเรียนด้านภาษา ซึ่งทาง EDUPAC จะดำเนินการออกให้ตั้งแต่ระยะเวลา 3 เดือน ถึง 1 ปี (ขึ้นอยู่กับความประสงค์ในระยะเวลาการเรียนของผู้เดินทาง) อย่างไรก็ดี ซึ่งถ้าผู้ใดได้รับวีซ่า D-4 แล้วต้องการอยู่ต่อหรือวางแผนศึกษามากกว่าเวลาที่เตรียมพร้อมมา สามารถปรึกษาทางเราให้การดำเนินต่อตามระเบียบการคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี

           ทั้งนี้เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ประเทศเกาหลีแล้ว ทางเราจะให้ดำเนินการแนะนำทำบัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติให้แก่ผู้เรียนโดย ศูนย์บริการ EDUPAC ณ ประเทศเกาหลีจากเจ้าหน้าที่เราโดยตรง ฉะนั้นผู้เรียนสามารถมั่นใจได้กับการบริการที่กล้ารับประกันว่าไม่มีที่ไหนให้คุณได้

วีซ่าเพื่อการศึกษาในประเทศเกาหลี (D-2) สำหรับผู้ที่สนใจไปเรียนในระดับปริญญาตรี, โท และ เอก

           การอนุญาตเข้าประเทศในระยะเวลามากกว่า 90 วันซึ่งสามารถออกโดยสถานกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ทั้งนี้ผู้เดินทางหรือผู้เรียนสามารถเข้าระบบบริการแนะนำไปในการสมัครทุน หรือการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี, โท และเอก ซึ่งทาง EDUPAC จะดำเนินการออกให้ตั้งแต่ระยะเวลา 1 ปี ถึง 4 ปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาโครงการของผู้ได้รับเลือกจากทางมหาวิทยาลัย)

          ทั้งนี้เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ประเทศเกาหลีแล้ว ทางเราจะให้ดำเนินการแนะนำทำบัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติให้แก่ผู้เรียนโดย ศูนย์บริการ EDUPAC ณ ประเทศเกาหลีจากเจ้าหน้าที่เราโดยตรง ฉะนั้นผู้เรียนสามารถมั่นใจได้กับการบริการที่กล้ารับประกันว่าไม่มีที่ไหนให้คุณได้

การจดทะเบียนต่างด้าว

            สถานทูต และสถานกงสุลเกาหลี สามารถออกวีซ่าได้ 2 ประเภท คือวีซ่าระยะสั้น อนุญาตให้อยู่ระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยู่ในเกาหลีได้ถึง 90 วัน และวีซ่าระยะเวลาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่อยู่นานกว่า 90 วัน นักท่องเที่ยวที่วีซ่าระยะยาวต้องไปทำการจดทะเบียนต่างด้าว ณ. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามท้องถิ่น ภายใน 90 วันนับจากที่มาถึงประเทศศุลกากร

            ผู้โดยสารที่ไม่มีสิ่งใดที่ต้องแจ้งควรไปที่ช่อง “ไม่มีสิ่งใดที่ต้องแจ้ง” และผู้ที่มีของที่ต้องเสียภาษีควรใช่ช่อง “สิ่งของที่ต้องแจ้ง” ถ้าผู้โดยสารแจ้งของที่ไม่ปลอดภาษีเองโดยสมัครใจ ของที่ได้รับแจ้งนั้นจะได้รับการยอมรับ และขั้นตอนการผ่านการตรวจของศุลกากรจะเร็วขึ้น

ของที่ไม่ต้องเสียภาษี

 • สินค้าของนักท่องเที่ยว (ผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศ) ซึ่งจะนำออกจากประเทศเกาหลีตอนขาออก (จำนวนสินค้าทั้งหมดควรแจ้งศุลกากรเพื่อยกเว้นภาษี)
 • สินค้าซึ่งได้แจ้งศุลกากรไปแล้วตอนที่ออกจากเกาหลีและจะนำเข้ามาอีก
 • สินค้าทั้งหมดมีมูลค่าทั้งสิ้น 400 ดอลลาร์สหรัฐ หรือน้อยกว่านั้นซึ่งได้ซื้อหรือได้มาจากนอกประเทศเกาหลี
 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 1 ขวด (ไม่เกิน 1 ลิตร)
 • บุหรี่ 200 มวน (ซิการ์ 50 มวน หรือ ยาสูบ 250 กรัม)
 • น้ำหอม 2 ออนซ์

            ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการแจ้งต่อศุลกากร และสินค้าต้องห้าม สามารถติดต่อEDUPAC โดยตรง หรือสำนักงานประชาสัมพันธ์ของศุลกากร ในท่าอากาศยาน นานาชาติอินชน

 

นโยบาย และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเงินตรา

            ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีที่มีเงินเกาหลี หรือเงินสกุลอื่นๆ ที่มีค่ามากกว่า 10,000  เหรียญสหรัฐต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากร  ผู้โดยสารที่ไม่ใช่คนเกาหลี เดินทางออกนอกประเทศนำเงินตราต่างประเทศ หรือเงินเกาหลี  (รวมทั้งเช็ดเดินทาง)  เช็ดของธนาคารที่มีค่ามากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติเกาหลี  หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บภาษี นี่ไม่รวมกับจำนวนเงินที่นำเข้าและได้แจ้งเมื่อเดินทางมาถึงซึ่งเงินจำนวนนี้ออกไปได้โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่  ชาวเกาหลีที่มีเงินหรือเช็คที่มีค่ามากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ

            โปรดจำไว้ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามสนธิสัญญาการแลกเปลี่ยนเงินตรา

 

ระบบการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโรค

การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากสัตว์

            สัตว์ที่มีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภทที่นำเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองจากรัฐบาลของประเทศที่ส่งออก แจ้งรายการของสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภทเมื่อเดินทางมาถึงด้วย ณ.สถานกักกัน และวิจัยเกี่ยวกับสัตว์แห่งชาติเพื่อตรวจสอบ สัตว์ประเภทมีกีบเท้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ประเภทนี้ที่นำเข้าทางเรือจากบริเวณ เขตต้องห้าม จะถูกส่งกลับหรือทำลาย ถ้าต้องการจะทราบรายละเอียดกรุณาติดต่อสถานกักกัน และวิจัยสัตว์แห่งชาติ

การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากพืช

            ผู้โดยสารที่มีพืชชนิดใดก็ตาม หรือดิน และผลไม้ (จำพวก มะม่วง ส้ม มะละกอ เป็นต้น) ผัก เมล็ดพืช กล้วยไม้ ก้านพันธุ์ หรือดอกไม้สด เป็นต้น ต้องกรอกรายระเอียดของสิ่งที่ท่านนำมาในแบบฟอร์มของกรมศุลกากร และต้องแจ้งกรมศุลกากรทันทีที่มาถึง

สิ่งของ และแหล่งที่จำกัดการนำเข้า

 • ผลไม้สดจากทุกประเทศ เช่น มะม่วง ส้ม มะละกอ เชอรี่ เป็นต้น
 • พันธุ์ต้นกล้าของต้นแอปเปิ้ล องุ่น เป็นต้น จากประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป
 • ผล และเมล็ดวอลนัทจากประเทศ ส่วนใหญ่
 • ดิน หรือพืชที่มีดินติดมาด้วยจากทุกประเทศ

            ถ้ามีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จากพืช กรุณาติดต่อสถานควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จากพืช

ข้อมูลเดินทางสำหรับคนไทย

            คนไทยสามารถเข้าเกาหลีโดยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ถึง 90 วัน ใช้เพียงหนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือนเท่านั้น โดยขั้นตอนการเข้าเมืองมีเอกสารที่ต้องกรอกดังนี้

 • แบบสอบถามสุขภาพ  เนื่องจากเกาหลีใต้ยังคงมีการระบาดของไข้หวัดนก และเฝ้าระวังโรคซาร์สอยู่ แบบฟอร์มนี้จึงจำเป็น ถ้าอยากเข้าเมืองได้สะดวกนอกจากรายละเอียดของตัวเราแล้วก็ไม่ต้องไปขีดหรือกากบาทในช่องชื่อโรคต่างๆ
 • แบบฟอร์มขอเข้าเมือง ที่จะต้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจคนเข้าเมืองพร้อมหนังสือเดินทาง แบบฟอร์มนี้ไม่มีอะไรมาก ขอเพียงให้ระบุโรงแรมหรือที่พักในเกาหลี และรายละเอียดเพียงเล็กน้อยให้ครบถ้วน
 • ใบสำแดงสิ่งของศุลกากร  ที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรหลังจากที่เรารับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อย ก่อนออกมาด้านนอกส่วนผู้โดยสารขาเข้า เราไปเที่ยวขีด / ในช่อง No 1ทุกข้อเท่านี้ก็ผ่าน

เรื่องเล่าตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศเกาหลี  

            บ่อยครั้งที่เวลาคนไทยจะเดินทางไปศึกษาหรือเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีมักจะได้ยินเรื่องเล่าถึงความโหดของการเข้าประเทศ ทั้งนี้ต้องขอบอกก่อนเลยว่าจริงครึ่งไม่จริงครึ่งคับ

            คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในอดีต การผ่าน ต.ม. ที่เกาหลีมีความยุ่งยากเนื่องจากที่ไม่ต้องขอวีซ่า จึงไม่มีการกรองผู้ที่เดินทางเข้าเกาหลีจากประเทศต้นทางก่อน จึงมีผู้แอบเข้าไปทำงานในเกาหลีอยู่เสมอ จึงทำให้ ต.ม. ที่เกาหลีระแวงคนไทยว่าจะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานโดยอาศัยไปกับกลุ่มทัวร์บ้าง  ไปในคราบนักท่องเที่ยวบ้าง ถ้าตรวจสอบแล้วไม่แน่ใจจริงจะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอย่างช่วยไม่ได้ แต่ปัจจุบัน ทางรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ได้แก้ไขปัญหานี้โดยการให้จำนวนโควตาแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานในเกาหลี โดยรัฐบาลต่อรัฐบาล และต้องฝึกภาษาเกาหลีผ่านด้วย จึงจะเข้าไปทำงานได้ โครงการนี้
คือ EPS

           
แล้วในปัจจุบัน เกาหลีเอาจริงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ต้องการเงินตราจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช่จ่ายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากที่ต้องใช้หนี้กองทุนสำรองระหว่างประเทศ หรือ  IMF ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชีย จึงไม่มีความจำเป็นอันใดเลย ที่จะกีดกันนักเดินทางที่จะเข้าไปในเกาหลีจริงๆ

           
นับตั้งแต่เกาหลีได้เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับโลกอย่าง  โอลิมปิค  เอเซี่ยนเกมส์  และเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี 2002 นั้น เกาหลียินดีตอนรับผู้มาเยือนจากทวีปต่างๆ ของโลก ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเกาหลี เพิ่มมากขึ้นทุกวันแม้จะมีข่าวการทดลอง นิวเคลียร์  ของเกาหลีเหนือ และความขัดแย้งกับสหรัฐอยู่ก็ตาม


แต่ถ้าจะให้มั่นใจว่าผ่าน ต.ม. แน่ๆ มีเคล็ดอยู่นิดเดียว

 • เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ให้มองดูดีมียี่ห้อนิดหนึ่ง
 • เตรียมนามบัตร ไว้แสดงว่าเรามีตำแหน่งหน้าที่การงาน
 • เตรียมเงินสดไว้ในกระเป๋าจำนวนพอสมควร พร้อมบัตรเครดิต
 • ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน หรือทักทายด้วยภาษาเกาหลี “อันยง ฮาเซโย”เท่านี้บรรยากาศก็ผ่อนคลายดูดีขึ้นมากโขเลย
 • ยิ้มและมองตาแสดงความจริงใจ
 • ใบตอบรับการเรียนจากสถานบันภาษาของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเข้าเรียน