Courses

                EDUPAC เรามีจุดยืนและเข้าใจดีถึงความต้องการที่หลากหลายในการศึกษาภาษาต่างประเทศที่ต้องการพัฒนาอย่างได้ผล โดยต้องมี 4 หลักสำคัญคือ แตกต่าง ได้จริง เห็นผล และมีคุณภาพ เราจึงขอแนะนำทุกท่านสำหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศในดินแดนของเจ้าของภาษา                

                English (ภาษาอังกฤษ) ภาษาที่เราภูมิใจนำเสนอถึงจุดเด่นที่เราให้ได้มากและพิเศษกว่า ในคอร์สที่เปิดรับเพื่อไปศึกษา ณ เมือง เซบู CEBU ประเทศฟิลิปปินส์มีดังนี้

1. General English ภาษาอังกฤษทั่วไป

      - ในแต่ละโรงเรียนภาษาที่มีการเรียนการสอนจะมีการจัดระดับที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่ในแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วจะสามารถจำแนกได้ดังนี้

         2 programs: Regular program (หลักสูตรปกติ) และ Intensive program (หลักสูตรเร่งรัด)

ระยะเวลา: 1 เดือน อย่างน้อย (ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน)

Beginner

ระดับพื้นฐาน

Elementary

ระดับต้น

Pre-intermediate

ระดับเตรียมกลาง

Intermediate

ระดับกลาง

Upper-intermediate

ระดับกลางหลัง

Advanced

ระดับสู

          เหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจในภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ทั้งในระดับเริ่มต้น, เพิ่มทักษะ หรือ เรียนแบบเร่งรัด ทั้งนี้การจัดระดับของภาษาขึ้นอยู่กับการสอบวัดระดับ (Placement test) เป็นที่ตั้ง

   แตกต่าง              ได้จริง                  เห็นผล               คุณภาพ

DIFFERENT         EFFICIENT          EFFECTIVE          QUALITY

          - ชั่วโมงเรียนทั้งหมดเป็นการเรียนกับเจ้าของภาษา ชาว UK  USA  ASA  แม้กระทั่งในการเรียนตัวต่อตัว

          - สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ต้องการเสริมเป็นพิเศษได้

        - โลกภายในโรงเรียนมีสังคมเป็นเพื่อนชาวต่างชาติ
และ โลกภายนอกโรงเรียนเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา

        - ประหยัดกว่า UK USA และ AUS เป็นแสนแต่ได้รับการรับรองจาก University of Cambridge

          - กิจกรรมการสร้างเสริมการเรียนรู้สังคมต่างชาติและการเข้าร่วกับผู้อื่นด้วยการใช้ทักษะภาษาที่มีการจัดขึ้นทุกอาทิตย์ อทิเช่น การแข่งกีฬาสี การเก็บขยะเพื่อสังคม การดำน้ำดูประการังในการควบคุมของผู้ฝึกสอน การโต้วาทีภาษาอังกฤษ  (มีผู้ดูแลอย่างเข้มงวดทุกกิจกรรม)

          - มีบริการสำหรับท่านที่ต้องการฝึกทักษะเฉพาะ หรือเรียนกับชาวฟิลิปปินส์เพื่อความหลากหลาย

2. Exam English ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ

      - IELTS TOEFL TOEIC

       “พิเศษ หลังเรียนเสร็จสามารถสอบ IETLS/TOEFL/TOEIC ณ สถานที่สอบจริง”

        (logo IELTS / TOEFL / TOEIC)

          เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือท่านที่อายุเกิน 15 ปีขึ้นไป ท่านที่จะนำผล IELTS TOEIC TOEFL ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย เข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน หรือ เพื่อจบมหาวิทยาลัยก็ตาม ทั้งนี้การจัดระดับของภาษาขึ้นอยู่กับการสอบวัดระดับ (Placement test) เป็นที่ตั้ง

ระยะเวลา: 1 เดือน อย่างน้อย (ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน) / 3 เดือน (สำหรับคอร์สการันตี) / 6 เดือน

COURSE Pre- IELTS 

วัดระดับได้ IELTS ต่ำกว่า 3.5

COURSE Guarantee IELTS 5.5

วัดระดับได้ IELTS สูงกว่า 3.5

COURSE Guarantee IELTS 6

วัดระดับได้ IELTS สูงกว่า 5.0

COURSE Guarantee IELTS 7

วัดระดับได้ IELTS สูงกว่า 6.0 ผลจริง

COURSE เตรียมความพร้อม TOEFL

ตามผลที่วัดระดับจากการสอบ TOEFL

COURSE เตรียมความพร้อม TOEIC

ตามผลที่วัดระดับจากการสอบ TOEIC

 

   แตกต่าง              ได้จริง                  เห็นผล               คุณภาพ

DIFFERENT         EFFICIENT          EFFECTIVE          QUALITY

          Course IELTS ของโรงเรียนในสังกัดEDUPAC เป็นคอร์สในการควบคุมโดย University of Cambridgeจึงได้รับมาตรฐานการสอนเทียบเท่าที่ประเทศอังกฤษ ทั้งการสอน หนังสือ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุณภาพ

          1. การสอน :ทุกเดือนในการวัดมาตรฐานการสอนCourse IELTS ทางUniversity of Cambridge มีการส่งผู้ตรวจตรามาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ผู้สอนและ ระดับผลลัพธ์การสอบของผู้เรียน


          2. อาจารย์ผู้สอน :สามารถเลือกชั่วโมงเรียนทั้งหมดเป็นการเรียนกับเจ้าของภาษา ชาว UK US USA  แม้กระทั่งในการเรียนตัวต่อตัว หรือเรียนกับชาวฟิลิปปินส์เพื่อความหลากหลาย

          3. การวัดระดับระหว่างเรียน :ทุกวันเสาร์ทางโรงเรียนจะมีการสอบเสมือนจริงเพื่อวัดการพัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำมาแปลงผลเป็นตารางค่าการพัฒนา

         
         
         


          4. ความรับผิดชอบระหว่างเรียน : เพื่อการเรียนที่ได้ผลจริง ทางโรงเรียนได้จัด intensive course ในช่วงเดือนแรกของการเรียน Course IELTS เนื่องจากความ  ต้องการการันตีถึงผลที่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

          5. ความสม่ำเสมอของการเรียน : โรงเรียนให้อิสระต่อนักเรียนในการออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อการพักผ่อนแต่อย่างไรก็ดี ทางโรงเรียนจะกำหนดเวลา curfew กลับเพื่อความสม่ำของการเรียน และ การบ้านในแต่ละวัน นักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบให้เสร็จตามเป้าหมายและเขียน Diary English เพื่อทักษะอังกฤษที่สม่ำเสมอ โดยจะมีอาจารย์ตรวจให้ในทุกเช้า

          6. สิ่งแวดล้อม :ในโรงเรียนมีพร้อมทั้ง British council , IDP และ IELTS corner ส่วนหนังสือสือการสอนส่งตรงจากประเทศอังฤษ

          7. ค่าใช้จ่าย : ประหยัดกว่า UK USA และ AUS เป็นแสน แต่ได้รับการรับรองจาก University of Cambridge

          8. การสอบ : โรงเรียนในสังกัด EDUPAC เป็นที่สอบ IELTS จริงในการควบคุมของ University of Cambridge และ IDP Australia เพราะฉะนั้น นักเรียนจะได้สิทธิเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง และจัดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ ณ ที่เรียนเลยหลังเรียนเสร็จ ด้วยผลIELTSเป็นที่ยอมรับในการยื่นทำงาน เรียนต่อ ได้ทั่วโลก

          9. การันตีผล : course ในแต่ละระดับ ถ้าไม่ผ่านให้เรียนต่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียน ในข้อบังคับที่โรงเรียนกำหนด

3. Junior English ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน

        เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป โดยเราจำแนกโปรแกรมเป็นสองกลุ่มดังนี้

          8 – 12 ปี  นักเรียนภาษาอังกฤษในระดับ Primary level

          13 – 16 ปี นักเรียนภาษาอังกฤษในระดับ Secondary level

          หลักสูตรเน้นการฝึกทักษะฟัง พูด เป็นหลักสำคัญเพื่อการพัฒนาในการใช้ภาษาเมื่ออยู่ในโลกภายนอก เสริมการสร้างคำคัพท์ การอ่านจับใจความ การคิดอย่างมีหลักเหตุผล การฟังเพื่อให้เข้าใจหลักไวยากรณ์ทั้งนี้ การจัดระดับของภาษาขึ้นอยู่กับการสอบวัดระดับ (Placement test) เป็นที่ตั้ง

 

   แตกต่าง              ได้จริง                  เห็นผล               คุณภาพ

DIFFERENT         EFFICIENT          EFFECTIVE          QUALITY


        - การรายงานการพัฒนาของนักเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นประจำ

          - สร้างเสริมการฝึกฝนภาษาอังกฤษในสิ่งแวดล้อมที่ใช้แต่ภาษาอังกฤษ 100% กับเพื่อนชาวต่างชาติถึง 12 ประเทศ

        - ผู้ดูแลชาวฟิลิปปินส์ที่ได้เคยรับการอบรมหลักบริการการศึกษาในประเทศไทยจึงเข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยและพูดภาษาไทยได้ เพื่อการแก้ปัญหาฉุกเฉินต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ผู้ดูแลถูกสั่งห้ามใช้ภาษาไทยในเวลาปกติ ใช้ได้ในเวลาฉุกเฉินเท่านั้น

          - กิจกรรมการสร้างเสริมการเรียนรู้สังคมต่างชาติและการเข้าร่วมกับผู้อื่นด้วยการใช้ทักษะภาษาที่มีการจัดขึ้นทุกอาทิตย์ อทิเช่น การแข่งกีฬาสี การเก็บขยะเพื่อสังคม การดำน้ำดูประการังในการควบคุมของผู้ฝึกสอน การโต้วาทีภาษาอังกฤษ  (มีผู้ดูแลอย่างเข้มงวดทุกกิจกรรม)

พิเศษ Junior camp เปิดสำหรับเยาวชนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ แบ่งเป็นสองภาค ดังนี้

               ภาค หนึ่ง , ตุลาคม 2011               ภาค สอง , มีนาคม – พฤษภาคม 2012 

***ชั่วโมงเรียนทั้งหมดเป็นการเรียนกับเจ้าของภาษา ชาว UK US USA แม้กระทั่งในการเรียนตัวต่อตัว***

 

4. Special English Program

      - Business English , Academic English

Business English

      - เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สนใจภาษาอังกฤษในช่วงก่อนทำงาน หรือกำลังทำงานอยู่ ทั้งในเพื่อการสัมภาษณ์งานต่างประเทศ ทำงานบริษัทต่างประเทศ หรือ สำหรับติดต่อการค้าธุรกิจต่างประเทศ

ระยะเวลา : 1 เดือน อย่างน้อย / 2 เดือน

Course description: Business Correspondence/ Business English Usage/ Business Listening / Business Interaction / Presentation and Discussion

Academic English

      - เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สนใจภาษาอังกฤษในช่วงก่อนเข้ามหาลัย ปริญญาตรี หรือ กำลังวางแผนในการเรียน International program และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก ต่างประเทศ

ระยะเวลา : 1 เดือน อย่างน้อย / 2 เดือน / 3 เดือน

Course description: Academic writing / Academic speaking / Academic reading / Academic listening


   แตกต่าง              ได้จริง                  เห็นผล               คุณภาพ

DIFFERENT         EFFICIENT          EFFECTIVE          QUALITY

 

          - สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ต้องการเสริมเป็นพิเศษได้

        - โลกภายในโรงเรียนมีสังคมเป็นเพื่อนชาวต่างชาติ และ โลกภายนอกโรงเรียนเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา

        - ประหยัดกว่า UK USA และ AUS เป็นแสน

          - กิจกรรมการสร้างเสริมการเรียนรู้สังคมต่างชาติและการเข้าร่วกับผู้อื่นด้วยการใช้ทักษะภาษาที่มีการจัดขึ้นทุกอาทิตย์ อทิเช่น การแข่งกีฬาสี การเก็บขยะเพื่อสังคม การดำน้ำดูประการังในการควบคุมของผู้ฝึกสอน การโต้วาทีภาษาอังกฤษ  (มีผู้ดูแลอย่างเข้มงวดทุกกิจกรรม)

          - สร้างเสริมการฝึกฝนภาษาอังกฤษในสิ่งแวดล้อมที่ใช้แต่ภาษาอังกฤษ 100% กับเพื่อนชาวต่างชาติถึง 12 ประเทศ