Kyung Hee University


แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคยองฮี Hyung Hee University

มหาวิทยาลัยคยองฮีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ให้การศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับ อนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีวิทยาเขตอยู่ในกรุงโซล ซูวอน และควางนึง นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินรอยตามจิตวิญญาณของคยองฮีที่ว่า “ทุนการศึกษาและสันติภาพ” รวมถึงหลักการในการก่อตั้งที่ว่า “การสร้างโลกศิวิไลซ์” จนกระทั่งในปี 1993 มหาวิทยาลัยคยองฮีได้รับรางวัลยูเนสโกสาขาการศึกษาเพื่อสันติภาพนอกจากนั้น มหาวิทยาลัยคยองฮียังได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 400 มหาวิทยาลัยจาก 68 ประเทศทั่วโลก ในการส่งนักเรียนไปแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม

จำนวนนักศึกษา

หน่วย: จำนวนต่อหนึ่งคน

Total

33,058

หลักสูตรบัณฑิต

24,569

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

8,489

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครเต็มรูปแบบ(สามารถติดต่อรับได้จาก EDUPAC)

 • เอกสารการสมัครออนไลน์(มีค่าใช้จ่าย KRW 150,000)
 • Official authorization for inquiry into enrollment and academic credit
 • เอกสารรับรองทางการเงิน
 • เอกสารแนะนำตัวและแผนการศึกษา (SOP)
 • เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ(หากมี) เช่น รางวัลที่ได้รับ, คะแนนจากสถาบันภาษาภาษา, SAT เป็นต้น

2. ใบรับรองสถานะทางการเงินของผู้สมัครหรือผู้ปกครองที่ออกโดยธนาคาร ต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์(แนบพร้อมกับเอกสารรับรองทางการเงิน)
3. ใบ Transcript ของชั้นมัธยม ปริญญาตรี หรือปริญญาโทจากสถาบันต้นสังกัด*
4. ใบรับรองวุฒิชั้นมัธยมปลาย ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือใบคาดว่าน่าจะจบจากสถาบันต้นสังกัด *
5. เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและผู้สมัคร
6. สำเนาพาสปอร์ตและบัตรประจำตัวประชาชน
7. สำเนา Alien Registration Card(หากมี)
8. ใบรับรองความสามารถด้านภาษาเกาหลี TOPIK (อย่างน้อยเลเวล 3)
9.จดหมายแนะนำจากอาจารย์ของสถาบันการศึกษาที่จบมา(สำหรับปริญญาโท)
10.รางวัลและผลงานที่เคยเผยแพร่(สำหรับปริญญาโท)

*เอกสารต้องผ่านการรับรองโดยสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย
*เอกสารที่ไม่ได้เป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษต้องผ่านการแปล และถูกรับรองโดยสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยหลักสูตรปริญญาตรี / โท / เอก

หลักสูตรปริญญาตรี

Humanities College

College of Humanities

School of English

College of Law

College of Politics and Economics

College of Management
School of Management

College of Hotel & Tourism
Management

School of Hospitality Management

Tourism

College of Science

College of Human Ecology

College of Medicine

College of Oriental Medicine

College of Dentistry

College of Pharmacy

College of Nursing Science

College of Music

College of Fine Arts
School of Fine Arts

School of Dance
School of Dance

Department of Global Eminence
Global Eminence

College of Engineering

College of Electronics & Information

College of Applied Sciences

College of Life Sciences

College of Management and International Relations

College of International Studies

 • International Studiesสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทั้ง 4 majors
  • InternationalRelations
  • East AsianStudies
  • Global Business
  • InternationalEconomics

College of Foreign Language and Literature

School of Global Communication

College of Art & Design (Global)

College of Physical Education

The School of East-West Medical Science

ปฏิทินการศึกษา

Spring Semester

March

First Week

Class Begins

April

Last Week

Mid-term Examinations

May

Third Week

Spring Festival

18th

Anniversary Day

June

Second Week

Final Examinations

Third Week

Summer Vacation Begins

August

Third Week

Course Registration

Fall Semester

September

First Week

Class Begins

October

Third Week

Mid-term Examinations

November

Last Week

Pre-registration for the Spring Semester

December

Second Week

Final Examinations
Winter Vacation Begins

February

Third Week

Course Registration

หลักสูตรปริญญาโท / เอก

 • Graduate School
 • Graduate School of Business
 • Graduate School of Education
 • Graduate School of Public Policy and Civic Engagement
 • Graduate School of Journalism and Communication
 • Graduate School of Physical Education
 • Graduate School of Technology Management
 • Graduate School of International Legal Affairs
 • Graduate School of Pan-Pacific International Studiesสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
 • Graduate School of East-West Medical Science
 • Graduate Institute of Peace Studiesสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
 • Graduate School of Tourism
 • Graduate School of Art and Fusion Design
 • Professional Graduate School of Medicine
 • Professional Graduate School of Dentistry
 • Law School
 • Graduate School of Biotechnology

สถาบันภาษา

Institute of International Education (IIE)
ในครั้งแรกนั้น IIE ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นศูนย์โสตทัศนศึกษาในเดือนพฤษภาคม 1971 และได้ขยายตัวจนเป็นสถาบันเพื่อการวิจัยและศึกษาภาษาในปี 1993 ต่อมาจึงได้เป็นชื่อเป็นสถาบันเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศ (IIE) ในปี 1997IIE มีเป้าหมายเพื่อการศึกษาที่เป็นเลิศและการพัฒนากำลังคนให้เหมาะสมกับยุคของความเป็นสากลและโลกาภิวัฒน์
IIE เป็นสถาบันสอนภาษาโดยเฉพาะ ซึ่งมีคณาจารย์ที่เป็นเลิศ และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ในปี 1993 ได้ริเริ่มโครงการภาษาเกาหลีและได้รับเลือกให้เป็นสถาบันอย่างเป็นทางการสำหรับการสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติ ในแต่ละปีจะมีนักเรียนกว่า 3,000 คนจาก 60 ประเทศทั่วโลกเข้ามาเรียนที่ IIE

จุดเด่น

 • มี “ระบบอาสาสมัคร” โดยให้นักเรียนเกาหลีเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในรูปแบบของบัดดี้

1. Regular Program (10 weeks)
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ Beginner 1 & 2 / Intermediate 1 & 2 / Advanced 1 & 2
ช่วงเวลาเรียน คือ จันทร์ – ศุกร์ 9.00-13.00 น.

Course

2013

เปิดภาคเรียน

สอบวัดระดับ

ปฐมนิเทศ

หมดเขตรับสมัคร

Spring
Semester

1 Apr-7 Jun

28 Mar

29 Mar

1 Mar

summer
semester

24 Jun-30 Aug

20 Jun

21 Jun

18 May

Fall
Semester

2 Oct-10 Dec

30 Sep

1 Oct

7 Sep

winter
semester

18 Dec-27 Feb (2014)

16 Dec

17 Dec

20 NovCourse

2014

เปิดภาคเรียน

สอบวัดระดับ

ปฐมนิเทศ

หมดเขตรับสมัคร

Spring
Semester

2 Apr~11 Jun

31 Mar

1 Apr

2 Mar

summer
semester

23 Jun~25 Aug

19 Jun

20 Jun

23 May

Fall
Semester

29Sep~5 Dec

25 Sep

26 Sep

29 Aug

winter
semester

15 Dec~25Feb(2015)

11 Dec

12 Dec

14 Nov

หลักสูตร

Course

Course Description

Korean
Conversation 1

Learning basic conversation in everyday life.

Korean
Conversation 2

Practicing advanced conversation to express different usages of formal and informal conversational techniques.

Korean
Conversation 3

Learning to express different opinions, participating in discussions, and speeches.

Korean
Listening 1

Practicing to differentiate individual phonemics to understand basic conversations.

Korean
Listening 2

Understanding Korean phonemics to apply to daily conversations.

Korean
Listening 3

Understanding frequently used abstract terms to practice discussions or speeches.

Korean
Reading 1

Studying beginning level reading passages with basic vocabulary.

Korean
Reading 2

Studying intermediate level reading passages with intermediate vocabulary.

Korean
Reading 3

Understanding professional level reading passages with specialized topics to practice writing advanced vocabulary and Korean fables.

Korean
Writing 1

Understanding basic vocabulary and grammatical structures to apply in writing simple sentences

Korean
Writing 2

Understanding intermediate vocabulary to write intermediate sentences.

Korean
Writing 3

Understanding advanced vocabulary to write complex sentences and essays.

Korean
Grammar 1

Understanding basic concepts and structures of the Korean language.

Korean
Grammar 2

Understanding advanced grammatical structures.

Korean
Grammar 3

Understanding complex grammatical structures to apply accurately in usage of the Korean language.

วิชาเลือก: Korean Movie 1, Korean Movie 2, Chinese Characters 1 (Do not require background knowledge in Chinese characters), Chinese Characters 2 (requires background knowledge in Chinese characters), Korean Art, Korean Literature, Korean Today, Korean thesis writing, Taekwondo

ค่าใช้จ่าย

Contents

10 Weeksบาท

ค่าเล่าเรียน

46,700

ค่าลงทะเบียนเรียน

1,800

รวม

48,500

 

2. Short term program or Intensive course (3 weeks)
โปรแกรมเรียนภาษาระยะสั้น สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเป็นระยะเวลาสั้นๆ

Course

2013

2014

course
period

placement
test

orientation

Application Deadline

course
period

placement
test

orientation

Application Deadline

Spring 3
Weeks Program

4/3~
22/3

4/3

4/3

1/2

3/3~
21/3

3/3

3/3

31/1

Summer 3 Weeks
Program(1st.)

5/8~
23/8

5/8

5/8

5/7

4/8~
22/8

4/8

4/8

4/7

Summer 3 Weeks
Program(2nd.)

28/8~
17/9

28/8

28/8

2/8

28/8~
19/9

28/8

28/8

1/8

 

ค่าใช้จ่าย

Contents

3 Weeksบาท

ค่าเล่าเรียน

27,000

ค่าลงทะเบียนเรียน

1,800

รวม

28,800

3. Special course
Please contact to iie@khu.ac.kr to apply 'Korean Language & Culture Program for Diplomats'.

หอพัก

Unit: KRW

Name

occupancy

Regular (10Weeks)

Intensive (3Weeks)

Remark

ChangDeokAhn (offcampus)

Single

2,250,000

900,000

Includes
Internet
and
a Kitchen

Double

1,250,000

500,000

LeaderValley (offcampus)

Double

1,150,000

450,000

TreeHouse (offcampus)

Double

1,150,000

450,000

SewhaHall (oncampus)

Double

750,000

250,000

Includes ,Internet
Excludesa kitchen

Dormitory Information

Announcement :

 • Accepted applicants are posted on the IIE website within 14 days from the first day of instruction.

Move-in Day

1. Approved applicants may move in from the day it is announced on the website
2. Must read and sign the dormitory regulations and policies list

Dormitory Checks

1. One check of the dormitory per month (cleanliness, complaints, etc.)
2. Proper trash bags used (must comply and use government-issued bags)
(White trash bag: non-food trash; Yellow trash bag: food trash—recyclable leftovers edible for animals)

On the Day of Check Out

 • Must announce to office one month prior to move out
 • Check the status of all the furnishings and cleanliness. Return keys. (Should there be problems, necessary fees for replacing or repairs will be deducted from the security deposit.)
 • Return security deposit.

Remark

 • Every room has internet connection(LAN)
 • The Common Available Hours: 08:00 ~ 24:00
 • The entrance gate locked from midnight to 6:00 am.
 • Utility fee will be differs on your usages per month. (water, gas, electronic etc)

แผนที่หอพัก • Address :Chang DeokAhn 319-39 Huikyung-Dong, Dongdaemun-Gu, Seoul 130-091, Korea
 • Furnishings: bed, desk, chair, bookshelf, closet, Internet, refrigerator, air conditioner, shower, washing machine, microwave oven, electric stove, blankets, bed sheets, pillow and pillow case
 • Facilities: table tennis table, a large screen TV
 • Remark: The entrance gate locked from midnight to 5:00 am.

 • Address : 343-18 Imun2-dong, Dongdaemun-gu, Seoul 130-082, Korea
 • Furnishings: bed, desk, chair, bookshelf, closet, Internet, refrigerator, air conditioner, shower, electric oven, blankets, bed sheets, pillow and pillow case
 • Facilities: a large screen TV, coin-op laundry, iron, suds vending machine, treadmills,computers and water purifier
 • Remark: The entrance gate locked from midnight to 6:00 am.

 • Address : 264-259 Imun2-dong, Dongdaemun-gu, Seoul 130-082, Korea
 • Furnishings: bed, desk, chair, bookshelf, closet, Internet, refrigerator, air conditioner, shower, electric stove, blankets, bed sheets, pillow and pillow case
 • Facilities: coin-op laundry, water purifier, Microwave
 • Remark: The entrance gate locked from midnight to 6:00 am.

 • Address : Richville 183-129 Huikyung-Dong, Dongdaemun-Gu, Seoul, Korea
 • Furnishings: bed, desk, chair, bookshelf, closet, Internet, refrigerator, air conditioner, shower, electric stove, laundry machine, blanket, bed sheet, pillow, pillow cover1. Main Gate

2. Kyung Hee Medical Center

3. Kyung Hee Dental Hospital

4. College of Dentistry

5. College of Medicine

6. Medical Library

7. Sewhawon (Dormitory)

8. Pureunsol Building/Parking Lot (Underground), Kyung Hee Boy's Middle and High School Sports Field (Upper Level)

9. Kyung Hee Boy's Middle and High School

10. Grand Stadium

11. Neo-Renaissance Building (Kyung Hee Cyber University)

12. University Motto Tower

13. Cheongwoon Building

14. College of Hotel and Tourism Management

15. Kyung Hee Girl's Middle and High School

16. Kyung Hee Elementary School

17. Sundong Lake

18. College of Fine Arts

19. Institute of International Education

20. Media Center

21. College of Human Ecology

22. Amphitheater

23. Student Center

24. Kyung Hee Kindergarten

25. Crown Concert Hall, College of Music

26. Welfare Center

27. Central Library/Central Museum

28. University Administration Building (Graduate School)

29. Chancellor's Residence

30. Grand Peace Hall

31. Faculty Offices

32. College of Humanities/College of Science

33. College of Political Science & Economics

34. Sameuiwon (Dormitory)

35. College of Oriental Medicine, Natural History Museum

36. College of Law

37. 2nd Law School Building

38. Back Gate

39. College of Business Administration