Notice
 • JW_SIG_PRG

Seoul National University


แนะนำมหาวิทยาลัย

Seoul National University (SNU)

Seoul National University (SNU) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Seoul-dae (서울대)ก่อตั้งเมื่อ 22 สิงหาคม ปี 1946 เป็นสถาบันชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้มหาวิทยาลัยนานาชาติอื่นๆความสำเร็จที่ทำให้ SNU เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก คือ การโคลนนิ่งสุนัขและการโคลนนิ่งวัวนอกจากนี้ นิตยสาร The Times Higher Education Supplement (THES) ยังเคยจัดอันดับให้ SNU เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีติดอันดับที่ 51 ของโลกในปี 2007 อีกด้วย

วิชาเอกที่เป็นที่นิยม: กฎหมาย, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม

จำนวนนักศึกษา

หน่วย: จำนวนต่อหนึ่งคน

Total

27,978

หลักสูตรบัณฑิต

16,623

หลักสูตรมหาบัณฑิต

8,169

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

3,186


เอกสารการสมัคร


1. ใบสมัครเต็มรูปแบบ
2. จดหมายแนะนำตัวและแผนการศึกษา
3. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่สถาบันที่ศึกษา 2 ฉบับ
4. ใบ Transcript และใบรับรองวุฒิมัธยมปลาย
5. ใบ Transcript และใบรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
6. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครและบิดามารดา
7. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตร
8. ใบรับรองสถานะทางการเงิน
** สามารถติดต่อรับแบบฟอร์มได้จากทาง EDUPAC**
9. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ
****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****
10. ใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี
12. ข้อตกลงสำหรับการตรวจสอบผลการเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี / โท / เอก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

College of Humanities
·Korean Language and Literature- Chinese Language and Literature- English Language and Literature- French Language and Literature- German Language and Literature- Russian Language and Literature- Hispanic Language and Literature- Linguistics- Asian Languages and Cultures- Korean History- Asian History- Western History- Archaeology and Art History - Philosophy - Religious Studies - Aesthetics

College of Social Sciences
·Dept. of Political Science and International Relations
·Dept. of Economics
·Dept. of Sociology
·Dept. of Anthropology
·Dept. of Psychology
·Dept. of Geography
·Dept. of Social Welfare
·Dept. of Communication

College of Natural Sciences
·Dept. of Mathematical SciencesHCE
·Dept. of StatisticsHCE
·Dept. of Physics and Astronomy
·Dept. of ChemistryHCE
·Dept. of Biological SciencesHCE
·Dept. of Earth and Environmental Sciences

College of Agriculture & Life Sciences
·Dept. of Plant Science
·Dept. of Forest Sciences
·Dept. of Food and Animal Biotechnology
·Dept. of Applied Biology and Chemistry
·Dept of Biosystems& Biomaterials Science and Engineering
·Dept. of Landscape Architecture and Rural System Engineering
·Dept. of Agricultural Economics and Rural Development

College of Business Administration
·Dept. of Business Administration

College of Education
·Dept. of Education
·Dept. of Korean Language Education
·Dept. of English Education
·Dept. of German Language Education
·Dept. of French Language Education
·Dept. of Social Studies Education
·Dept. of History Education
·Dept. of Geography Education
·Dept. of Ethics Education
·Dept. of Mathematics Education
·Dept. of Physics Education
·Dept. of Chemistry Education
·Dept. of Biology Education
·Dept. of Earth Science Education
·Dept. of Physical Education

College of Engineering
·Dept. of Civil and Environmental Engineering
·Dept. of Mechanical and Aerospace Engineering
·Dept. of Materials Science and Engineering
·Dept. of Electrical and Computer Engineering
·Dept. of Computer Science and Engineering
·Dept. of Chemical and Biological Engineering
·Dept. of Architecture and Architectural Engineering
·Dept. of Industrial Engineering
·Dept. of Energy Resources Engineering
·Dept. of Nuclear Engineering
·Dept. of Naval Architecture and Ocean Engineering

College of Fine Arts
·Dept. of Oriental Painting
·Dept. of Painting
·Dept. of Sculpture
·Dept. of Crafts and Design

College of Laws
·Dept. of Laws

College of Liberal Studies
·Dept. of Liberal Studies

College of Human Ecology
·Dept. of Consumer and Child Studies
·Dept. of Food and Nutrition
·Dept. of Clothing and Textiles

College of Medicine
·Dept. of Preliminary Medicine
·Dept. of Medicine

College of Music
·Dept. of Vocal Music
·Dept. of Composition
·Dept. of Instrumental Music
·Dept. of Korean Music

College of Nursing
·Dept. of Nursing

College of Pharmacy
·Dept. of Pharmacy
·Dept. of Manufacturing Pharmacy

College of Veterinary Medicine
·Dept. of Preliminary Veterinary Medicine
·Dept. of Veterinary Medicine


หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก

Humanities & Social Sciences
·Korean Language & Literature
·Chinese Language&Literature
·English Language&Literature
·French Language&Literature
·German Language&Literature
·Russian Language&Literature
·Hispanic Language&Literature
·Linguistics
·Korean History
·Asian History
·Western History
·Philosophy
·Archaeology&Art History
·Religious Studies
·Aesthetics
·Education
·Korean Language Education
·Foreign Language Education
·Social Studies Education
·Physical Education
·Ethics Education
·Law
·Political Science & International Relations
·Economics
·Business Administration
·Agricultural Economics & Rural Development
·Sociology
·Anthropology
·Psychology
·Geography
·Social Welfare
·Communication
·Consumer Studies
·Family&Child Studies
·Public Administration**
·Environmental Planning**

Natural Sciences
·Mathematical Sciences
·Statistics
·Physics& Astronomy
·Chemistry
·Biological Sciences
·Earth&Environmental Sciences
·Mathematics Education
·Science Education
·Plant Science
·Forest Science
·Agricultural Biotechnology
·Biosystems& Biomaterial Science and Engineering
·Landscape Architecture and Rural System Engineering
·Agricultural and Vocational Education
·Food&Nutrition
·Clothing&Textiles
·Nursing
·Pharmacy
·Brain & Cognitive Sciences (WCU)
·Biophysics and Chemical Biology (WCU)
·Biomodulation (WCU)
·Public Health**

Engineering
·Civil& Environmental Engineering
·Mechanical and Aerospace Engineering
·Industrial and Naval Architecture
·Energy Systems Engineering
·Materials Sciences and Engineering
·Electrical Engineering and Computer Science
·Chemical and Biological Engineering
·Architecture
·Multiscale Mechanical Design (WCU)
·Hybrid Materials (WCU)
·Chemical Convergence for Energy and Environment (WCU)

Medicine
·Medicine
·Biomedical Sciences
·Dental Science
·Veterinary Medicine

Arts
·Fine Arts
·Crafts& Design
·Music

Graduate School of International Studies
สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

Dept. of International Studies
·International StudiesHCE
·International CommerceHCE
·International CooperationHCE
·International Area StudiesHCE
·Korean Studies

ค่าใช้จ่าย

 

ต่อหนึ่งภาคเรียน

ระดับปริญญาตรี

75,800 – 151,600

ระดับปริญญาโท

97,500 – 183,600

ระดับปริญญาเอก

97,500 – 260,600

กำหนดการสมัคร

 

Spring

Fall

สมัครออนไลน์และส่งเอกสาร

Jun – Jul

Jan – Feb

ประกาศผล

Nov

Apr

ลงทะเบียน

Feb

Aug

ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี

Feb

Aug

สถาบันภาษา

Korean Language Education Center (KLEC)

ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้เขามีความเข้าใจที่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับประเทศเกาหลีKLEC บูรณาการทักษะการใช้ภาษาและเน้นการพัฒนาความสามารถทางภาษาในทางปฏิบัติ โดยผ่านทางการทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและได้รับเลือกสรรมาเป็นอย่างดี KLEC ได้คัดเลือกการสอนที่จะให้ผลดีที่สุดสำหรับนักเรียนแต่ละคน และยังเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของเกาหลีอีกด้วย

จุดเด่น

 • มี Buddy Program จับคู่นักเรียนต่างชาติกับนักเรียนชาวเกาหลีเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับคนเกาหลี
 • มีโปรแกรมหลายรูปแบบให้เลือกเรียนตามความต้องการของแต่ละคน
 • คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเฉพาะ และยังมีการพัฒนาการสอนอยู่สม่ำเสมอ

1. Regular Program(200 ชั่วโมง)
สร้าง พื้นฐาน และ พัฒนาศักยภาพในการภาษาในทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
เรียนจันทร์ – ศุกร์ มี 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า 9.00-13.00 และช่วงบ่าย 13.30-17.20 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 สัปดาห์ โดยใน 1 ปี จะแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา

เวลาเรียน

 

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Morning Class

9.00-9.50

10.00-10.50

11.10-12.00

12.10-13.00

Afternoon Class

13.30-14.20

14.30-15.20

15.30-16.20

16.30-17.20

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ระดับ + Advanced Academic Class

Level 1
สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาเลย จะสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่ประเทศเหลีได้

 • เรียนรู้ทักษะในการสื่อสารพื้นฐานเช่นการทักทาย แนะนำตนเองช้อปปิ้งการสั่งซื้อที่ร้านอาหารทิศทางและการนัดหมาย
 • ถามและตอบคำถามง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นเคยเช่นครอบครัวโรงเรียน งานอดิเรกและกิจกรรมสันทนาการและสภาพอากาศ
 • การอ่านและการออกเสียงตัวอักษรภาษาเกาหลีและเรียนรู้วิธีการอ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเช่นสัญญาณจราจร
 • อ่านและเขียนประโยคง่ายๆ
 • เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเช่นคำทักทายและมารยาทการรับประทานอาหาร

Level 2
จะมีทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน

 • เรียนรู้คำศัพท์ที่จะดำเนินการทำธุรกรรมทุกวันเช่นธนาคาร ไปรษณีย์
 • ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่กว้างมากขึ้นเช่น กิจวัตรประจำวันการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ฟังและเข้าใจบทสนทนาแบบง่ายๆ อ่านและทำความเข้าใจบันทึกช่วยจำและโฆษณา
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครต่างๆและเขียนจดหมายสั้นและบันทึกช่วยจำ

Level 3
จะมีทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการรับมือกับกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย

 • เขียนย่อหน้าสั้น ๆ เกี่ยวกับหัวข้อทางสังคมเช่นอาชีพชีวิตในโรงเรียนบุคลิกลักษณะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ฟังและทำความเข้าใจกับการโฆษณาและการพยากรณ์อากาศการอ่านและทำความเข้าใจบทความสั้นๆ ในหนังสือพิมพ์และโบรชัวร์
 • เขียนย่อหน้าเกี่ยวกับการอธิบายรายละเอียดและการเปรียบเทียบ
 • เรียนรู้สุภาษิตและสำนวนอย่างง่าย และเรียนรู้เกี่ยวกับวันหยุดและประเพณี

Level 4
จะมีทักษะในการสื่อสารที่ไร้ที่ติสำหรับการรับมือสถานการณ์ที่ชีวิตประจำวันและได้เรียนรู้ขนมธรรมเนียมประเพณีของเกาหลี

 • อ่านทำความเข้าใจและเขียนย่อหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องทางสังคมที่คุ้นเคยเช่นเหตุการณ์วัฒนธรรมประเพณีสภาพแวดล้อม การบริโภค
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคลิปวิดีโอสั้น ๆ และอ่านบทความสั้นและบทความในหนังสือพิมพ์
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบที่แตกต่างกันของภาษาพูดและภาษาเขียน
 • เรียนรู้ภาษาพื้นฐานทางธุรกิจและการทำงาน

Level 5
จะสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่วในเรื่องกิจกรรมทางสังคมและขยายความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกาหลี

 • พูดคุยเกี่ยวเรื่องทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรม
 • เรียนรู้รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับแบบการพูดและการเขียนและสำหรับสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 • อ่านรายงานและบทความบรรณาธิการฟังการสัมภาษณ์สารคดีการอภิปราย
 • เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาวิชาการเช่นการอ่านอย่างรวดเร็ว การสรุปการจดบันทึกการอภิปรายการนำเสนอและทักษะการใช้ภาษาทางธุรกิจเช่นการบรรยายสรุปการเขียนรายงาน
 • เข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลี

Level 6
จะมีทักษะทางภาษาเกาหลีในระดับที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการทำวิจัย

 • พูดคุยในเรื่องที่หลากหลายเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรม
 • ปรับปรุงความคล่องแคล่วในใช้ภาษาทางวิชาการและทางธุรกิจ
 • พัฒนาความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับบทความในหนังสือพิมพ์เอกสารวิชาการวรรณกรรมและการอภิปรายแบบมืออาชีพ
 • ปรับแต่งความสามารถในการรับรู้และสร้างรูปแบบการพูดต่างๆ

Advanced Academic Class(160 ชั่วโมง)
เรียนวันจันทร์ – พฤหัสบดี 9.00-13.00 น.

 • ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาและการทำงาน
 • เรียนรู้การเขียนรายงานอย่างเป็นทางการและอื่นๆ
 • เรียนรู้ทักษะในการค้นหาข้อมูลจากหนังสือ วาทนิพนธ์ และอินเตอร์เนต
 • สามารถเข้าใจข่าวในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เกี่ยวกับประเด็นดังที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ
 • ฝึกฝนทักษะในการเขียนสรุปจากการอ่านบทความจากหลายแห่ง เพื่อนำเสนอและใช้ในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น

กำหนดการเอกสารในการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • จดหมายเขียนแสดงจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาเกาหลี (เป็นภาษาเกาหลีหรืออังกฤษ)
 • Resume
 • Transcript และใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • สำเนาหนังสือเดินทาง

ค่าใช้จ่าย

 

Regular Morning Class

Regular Afternoon Class

Advanced Academic Class

ค่าสมัคร

1,500

ค่าเล่าเรียน

47,900

43,100

39,200

2. Evening Class (60 ชั่วโมง)
เรียนวันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 18.30-21.20 น. เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์

เวลาเรียน

Period 1

Period 2

Period 3

18.30-19.20

19.30-20.20

20.30-21.20

เนื้อหาอ้างอิงจาก Regular Programแต่จะมีถึงเพียงระดับ 4 เท่านั้น

กำหนดการเอกสารในการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • Transcript และใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • สำเนาหนังสือเดินทาง

ค่าใช้จ่าย

 

Evening Class

ค่าสมัคร

1,500

ค่าเล่าเรียน

17,600

3. 5-Week Summer Korean Language Program(100 ชั่วโมง)
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนจะผสมผสานทักษะทั้ง 4 ด้วยกัน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 9.00-13.00 น. เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์

กำหนดการเอกสารในการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • จดหมายเขียนแสดงจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาเกาหลี (เป็นภาษาเกาหลีหรืออังกฤษ)
 • Resume
 • Transcript และใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • สำเนาหนังสือเดินทาง

ค่าใช้จ่าย

 

5-Week Summer

ค่าสมัคร

1,500

ค่าเล่าเรียน

42,500

4. 3-Week Intensive Korean Language Program (60 ชั่วโมง)
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดในระยะเวลาสั้นๆ โดยการเรียนที่เข้มข้นจะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาภายในเวลาอันสั้น
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 9.00-13.00 น. เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ระดับ
Level 1

 • เรียนรู้ภาษาที่ใช้สำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน
 • ฝึกฝนการออกเสียงและโครงสร้างของภาษาเกาหลีในระดับพื้นฐาน
 • หัวข้อ – การทักทาย การแนะนำตัว การสั่งอาหาร การซื้อของ การโทรศัพท์ ฯลฯ

Level 2

 • เรียนรู้ทักษะการสื่อสารรวมทั้งคำศัพท์และวลีต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีและทักษะภาษาพื้นฐานในการใช้บริการสาธารณะ เช่น การขึ้นรถโดยสาร การใช้ธนาคาร
 • หัวข้อ – ครอบครัว การเดินทาง ไปรษณีย์ การจอง โรงพยาบาลฯลฯ

Level 3

 • เรียนรู้วลีที่หลากหลายและการใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • ฝึกฝนทักษะการเขียนและการอ่าน
 • หัวข้อ – ประสบการณ์ งานอดิเรก งานวิจัย การทำงาน การให้คำแนะนำฯลฯ

Level 4

 • มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาในเหตุการณ์เฉพาะ
 • เรียนรู้สำนวนวลีที่พบเห็นบ่อย
 • หัวข้อ – บุคลิกภาพ ความฝันกับความเป็นจริง ความผิดพลาดและการรู้สึกผิด อุบัติเหตุ ฯลฯ

กำหนดการเอกสารในการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • Transcript และใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • สำเนาหนังสือเดินทาง

ค่าใช้จ่าย

 

3-Week Intensive

ค่าสมัคร

1,500

ค่าเล่าเรียน

21,300หอพัก

Gwanak-sa


Gwanak-sa single room for graduate students

The main campus in Gwanak has a huge dormitory complex named Gwanak-sa near the rear gate of the campus which can house about 5,000 people.

Gwanak-sa Undergraduate House has 1,215 of double rooms only for double occupancy. It is housing 1,063 female and 1,366 male undergraduate students.

Gwanak-sa Graduate House has 545 single rooms and 901 double rooms for 2,347 graduate students.


Indoor gymnasium at Gwanak-sa

Gwanak-sa Family House is 200 units of two room apartments for married graduate students who want to live with their family.

The Gwanak-sa Houses are all furniture and open 24 hours. (No curfew.) It has its own cafeterias which can host most of the dorm students. It also has subsidiary facilities such as indoor gymnasium, concert hall, and laundry

BK International House.
While Gwanak-sa is for both international and local students, BK International House is only for international researchers and faculty members. It has 316 of one-bedroom units and 74 of two-bedrooms. Each unit is furnished with a kitchen, bathroom, bed, desk, wardrobe, refrigerator, gas stove, and air-conditioner.

Dormitories of Medical Campus in Yongon
Wangyong-sa and Hamchoon-sa, are for students of College of Medicine, which houses about 160 students.
Hamchoon-sa is for third- and fourth-year students of College of Nursing.


สำหรับนักเรียนภาษา

1. On-Campus Dormitory (Gwanaksa)

dormitory view 01

Eligibility Students registered in the Regular Program
Type Twin room (14.17㎡)
Location On-campus, 10-15 minutes walking distance from KLEC
Facilities Bed, closet, desk, bookshelf, and internet line (free) whereas communal washing & drying machines (free), communal shower room and rest rooms
Cost for 1 Session KRW 502,000 won (Including Deposit KRW 100,000 won)
Guide http://dorm.snu.ac.kr

※ Bed sheet, blanket and pillow will not be provided and the deposit will be returned after deducting cleansing fee when you move out.

2. KLEC Dormitories

dormitory view 02

  Seorim Gookbin Cornerstone
Eligibility Students registered in the Regular Program
Type Single room(14.5㎡ Single room(13.2 ㎡) Single room(15.8㎡)
Location Off-campus,
Seorim-dong 94-36 (Sillim-ro 218), Gwanak-gu, Seoul
Off-campus,
242-21 Daehak-dong Gawanak-gu, Seoul
Off-campus,
94-46 Daehak-dong Gawanak-gu, Seoul
15 minutes by bus from SNU
Facilities Bed, closet, bookcase, desk, free Internet line, air conditioner, microwave oven and laundry machine, individual shower room, kitchen
Cost for 1 Session KRW 1.6 million won (Including Deposit KRW 100,000 won)
Guide Kr En Cn Jp Kr En Cn Jp Kr En Cn Jp

※ Bed sheet, blanket and pillow will not be provided and the deposit will be returned after deducting cleansing fee when you move out.

3. Housing near KLEC

① Private Boarding Houses and Studios
- Location: Near the campus, in the Daehak-dong or Nakseongdae-dong area
- Transportation: On foot or buses (within 15-20 minutes)
- Cost:
       Private boarding house: KRW 350,000-450,000 per month (minimum 1 year contract)
       Studios: KRW 400,000-500,000 per month with deposit of KRW 10 million (minimum 1 year contract)
                KRW 600,000-700,000 per month without deposit (minimum 3 month contract)


Museum of Art (MoA)


Kyujanggak Institute for Korean Studies


OVERVIEW

{gallery}korea/course/seoul{/gallery}