Hankuk University of Foreign Studies


แนะนำมหาวิทยาลัย

Hankuk University of Foreign Studies (HUFS)


Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1954 โดย ดร.ฮึง แบ คิม (Dr. Heung-Bae Kim) โดยมีจุดหมายเพื่อที่จะสร้างความก้าวหน้าในการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศในประเทศเกาหลี ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต คือ โซลและยงอิน
HUFS ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลี โดยเฉพาะด้านการศึกษาต่างประเทศ ในปี 2010 ยังได้อันดับ 2 ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเกาหลีในวิชาเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์จาก QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds)
วิชาเอกที่เป็นที่นิยม: International Studies, การทูต, การค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, การแพร่ภาพและกระจายเสียง, การสื่อสารมวลชน, ปริญญาโท วิชาเอกภาษาเกาหลี

ปรัชญาแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

“สัจจะ สันติภาพ สร้างสรรค์”
สัจจะ | การสร้างความกระจ่างในหลักสัจจะ และนำหลักดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การอุทิศตนเพื่อค้นหาความจริง และสร้างรากฐานของการเรียนรู้ ตลอดจนมุ่งให้ขยายความรู้และขอบเขตแห่งประสบการณ์เพื่อโลกนี้และเพื่อตัวของเราเอง

สันติภาพ| ประสานประโยชน์และมุ่งสร้างความสำเร็จร่วมกันระหว่างทุกคน ทุกเชื้อชาติ และระหว่างมนุษยชาติกับธรรมชาติ และการอุทิศตนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในด้านอุดมการณ์และเชื้อชาติ ตลอดจนมุ่งสร้างรากฐานเพื่อความปรองดองอันยิ่งใหญ่เพื่อที่มนุษย์จะสามารถประสบความเจริญก้าวหน้าร่วมกันและดำรงอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสุขสงบ

สร้างสรรค์| การส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีให้นำวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ไปสู่ความรักชาติ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ มีส่วนส่งเสริมเอกลักษณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของวัฒนธรรมเกาหลีไปสู่โลกในยุคอิสระ สร้างขอบข่ายงานในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ให้เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์

จำนวนนักศึกษา

หน่วย: จำนวนต่อหนึ่งคน

Total

15,097

หลักสูตรบัณฑิต

11,516

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

3,581


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร


1.ใบสมัคร(ติดต่อรับได้ที่ Edupac)
2. Qualification Assessment Application Form
3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด
4. A Letter of Attorney for Verifying an Applicant’s Certificate of Facts Concerning Entry and Exit
5. ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย (สมัครระดับปริญญาตรี)ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สมัครระดับปริญญาโท)ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท(สมัครระดับปริญญาเอก)
* Authentication by Appostille or Consular Legalization is mandatory
6. The applicant’s Certificate of Facts Concerning Entry and Exit
* provided by the Immigration Bureau
7. ใบแสดงสถานะยืนยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง และ สูติบัตร
* issued by the applicant’s relevant government
8. สำเนาAlien Registration Cardและหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
* Only those who have Alien Registration Card should submit it.
** provided by the Immigration Office
9. เอกสารรับรองทางการเงิน
** สามารถติดต่อรับแบบฟอร์มได้จากทาง EDUPAC**
10. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาเกาหลี(non-mandatory)
- TOPIK ระดับ 4 ขึ้นไป
- ใบรับรองภาษาระดับ 4 ขึ้นไปจาก Center for Korean Language and Culture ที่Hankuk University of Foreign Studies

หลักสูตรปริญญาตรี / โท / เอก

คณะในระดับปริญญาตรี

Seoul Campus

 • College of English
  • Department of English Linguistics
  • Department of English Literature
  • Department of English Interpretation and Translation
 • College of Japanese
  • Japanese Studies Division(Japanese Linguistics, Japanese Literature, Japanese Area Studies)
 • College of Chinese
  • Chinese Studies Division(Chinese Linguistics, Chinese Literature, China Area Studies)
 • College of Occidental Languages
  • Department of French
  • Department of German
  • Department of Russian
  • Department of Spanish
  • Department of Italian
  • Department of Portuguese(Brazilian)
  • Department of Dutch
  • Department of Scandinavian Languages
 • College of Oriental Languages
  • Department of Malay-Indonesian
  • Department of Arabic
  • Department of Thai
  • Department of Vietnamese
  • Department of Hindi
  • Department of Turkish and Azerbaycani
  • Department of Persian
  • Department of Mongolian
 • College of Social Sciences
  • Department of Political Science and Diplomacy
  • Department of Public Administration
  • Journalism and Mass Communication Division (Journalism and Media Studies, Advertising and Public Relations, Television and Film)
  • Open Major Division
 • College of Law
 • College of Business and Economics
  • Department of International Economics & Law
  • Economics Division (Economics)
 • Global Business Administration
  • Business Administration Division (Business Administration)
 • College of Education
  • Department of English Education
  • Department of French Education
  • Department of German Education
  • Department of Korean Education
 • Division of International Studies

Global Campus

 • Interpretation and Translation
  • School of English for Interpretation and Translation (English-Korean Interpretation and Translation, Interpretation and Translation for International Trade and Relations in English-Speaking Area, English Literature and Culture Studies for Translation and Interpretation, English Linguistics)
  • Department of German Interpretation and Translation
  • Department of Spanish Interpretation and Translation
  • Department of Italian Interpretation and Translation
  • Department of Chinese Interpretation and Translation
  • Department of Japanese Interpretation and Translation
  • Department of Thai Interpretation and Translation
  • Department of Arabic Interpretation and Translation
  • Department of Malay-Indonesian Interpretation and Translation
 • Central and East European Studies
  • Department of Polish
  • Department of Romanian
  • Department of Czech and Slovak Studies
  • Department of Hungarian
  • Department of South Slavic Studies
  • Department of Ukrainian Studies
 • Humanities
  • Department of Linguistics and Cognitive Science
  • Department of Philosophy
  • Department of History
 • Economics and Business
  • Department of International Business
  • Department of Economics
  • Department of Management Information Systems
 • Natural Science
  • Department of Mathematics
  • Department of Statistics
  • Department of Electronic Physics
  • Department of Environmental Science
  • Department of Bioscience and Biotechnology
  • Department of Chemistry
 • College of Engineering
  • Department of Computer Science and Engineering
  • Department of Information Communications Engineering
  • Department of Electronics Engineering
  • Department of Digital Information Engineering
  • Department of Industrial and Management Engineering
  • Industrial Systems Engineering
  • Global Division of Information Technology
 • College of International and Area Studies
  • French Studies
  • Brazilian Studies
  • Greek Studies and Bulgarian Studies
  • Indian Studies
  • Central Asian Studies
  • Division of African Studies (East African Languages and Cultures, West African Studies and Cultures, South African Studies and Cultures, African Language)
  • Russian Studies


กำหนดเวลารับสมัคร


Spring

 

Spring

Fall

Early Decision
ล่วงหน้าหนึ่งปี

Regular Decision

การสมัครออนไลน์และการส่งเอกสาร

กรกฎาคม

ธันวาคม (ของปีก่อนหน้า)

เมษายน

ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์

สิงหาคม

มกราคม

มิถุนายน

ทดสอบ / สัมภาษณ์

สิงหาคม

มกราคม

มิถุนายน

ประกาศผล

สิงหาคม

มกราคม

มิถุนายน

ลงทะเบียน

ธันวาคม

กุมภาพันธ์

สิงหาคม

※ Regular Decision : “International students” and “Completed entire primary and secondary schools abroad” only

※This admission schedule also applies to prospective international undergraduates who are funded under the Korean Government Sponsorship Program (KGSP). Those who are selected by the National Institute for International Education Development (NIED) for the sponsorship are recommended to abide by this time schedule, together with self-financing international students. However, the president of the university can set the time table only for the students who are sponsored by the KGSP.

※All submissions should be duly delivered to the following address: Admissions Office, Hankuk University of Foreign Studies, 270 Imun-dong, Dongdaemun-gu Seoul 130-791, Republic of Korea.

Graduate Program


ค่าใช้จ่าย

(BAHT)

Division

Human&Social Sciences

Natural Science

Engineering

Admission Fee

32,500

32,500

32,500

Tuition Fee

127,000

145,500

169,600

Total

159,500

178,000

202,100

สถาบันภาษา

Center for Korean Language and Culture (CKLC)

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีของ HUFS ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันที่มีการศึกษาด้านภาษาที่มีคุณภาพสูง โดยมีที่มาจากสถาบันฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1974 ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ชาวต่างชาติและคนเกาหลีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจำนวนมากได้เข้ามาเพื่อศึกษาภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเกาหลี ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ในปี 2006 เพื่อวัตถุประสงค์ในการยกระดับภาษาเกาหลีไปสู่เวทีระหว่างประเทศและให้การศึกษาภาษาเกาหลีในระดับมืออาชีพ

จุดเด่น

 • Professional Korean Language Teachersอาจารย์ของ CKLC ทั้งหมดจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาโททางด้านการสอนภาษาเกาหลีสำหรับชาวต่างชาติ (KFL) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • A State-of –the- Art Educational Environmentในห้องเรียนประกอบด้วยอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนมากมาย อีกทั้งยังมีศูนย์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้ประกอบเรียนหรือใช้เพื่อการศึกษาด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ต
 • Communication-Focused Practical Language Classesจุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาคือเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารทุกด้านทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน

Courses

1. Regular Course(200 ชั่วโมง)

หลักสูตรมาตรฐานเหมาะสำหรับชาวต่างชาติและชาวเกาหลีที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ ในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียน 7-13 คน ใช้เวลาเรียน 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษาและ 4 ชั่วโมงต่อวัน เวลาเรียน คือ ช่วงเช้า 9.00-13.00 น.
เนื้อหาแบ่งเป็น 6 ระดับ และเพื่อที่จะผ่านในแต่ละระดับผู้เรียนต้องผ่านการสอบปลายภาคและต้องไม่ขาดเรียนเกิน 1 ใน 5 ของเวลาเรียน (ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 40 วันของการเรียนการสอน)

 • จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของแต่ละระดับ

ขั้นต้น

เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง ครอบครัว งานอดิเรก สภาพอากาศ

ระดับ 1

สร้างพื้นฐานทักษะภาษาเกาหลี การฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นและโครงสร้างประโยค

ระดับ 2

ฝึกฝนบทสนทนาพื้นฐานผ่านการแสดงบทบาทสมมติที่หลายหลาย มุ่งเน้นการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมผ่านการอ่านและบทสนทนา

ระดับ 3

ขยายฐานคำศัพท์และไวยากรณ์ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยใช้บทสนทนาและการนำเสนอปากเปล่า เพิ่มความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เปิดโอกาสให้ฝึกฝนภาษากับชาวเกาหลีผ่านกิจกรรม เช่น การสัมภาษณ์ การสำรวจ (Survey)

ระดับ 4

ฝึกฝนวลีเฉพาะที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ มีการอภิปรายในห้องเพิ่มขึ้น ทำความคุ้นเคยกับภาษาเกาหลีโดยการดูละคร อภิปรายโฆษณา และอ่านหนังสือพิมพ์

ระดับ 5

จุดเชื่อมต่อระหว่างระดับและระดับสูง เรียนเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเกาหลี ศึกษาความแตกต่างของภาษาเขียนและภาษาพูด และความเหมาะสมในการใช้สำนวนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ระดับ 6

ทบทวนไวยากรณ์ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วรรณกรรม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ของประเทศเกาหลี ผ่านการอภิปรายในห้องเรียน วิจัยและนำเสนอโปรเจกต์ในหัวข้อที่เลือกด้วยตนเอง

ระดับ 7

(ชาวต่างชาติผู้ต้องการเชี่ยวชาญภาษาเกาหลี / การตีความและการแปลภาษาเกาหลี)
สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่ว พัฒนาทักษะในการตีความและการแปล ศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับด้านต่างๆ ของภาษาเกาหลี

กำหนดการ

ภาคเรียน

หมดเขตรับสมัคร

สอบวัดระดับ (10:00 a.m.)

2013

Spring

2013.03.11 ~ 05.16

2013.02.12

2013.03.06

Summer

2013.06.10 ~ 08.16

2013.05.10

2013.06.04

Fall

2013.09.09 ~ 11.21

2013.08.09

2013.09.04

Winter

2013.12.09 ~ 2014.02.20

2013.11.08

2013.12.04

2014

Spring

2014.03.10 ~ 05.20

2014.02.07

2014.03.05

Summer

2014.06.09 ~ 08.18

2014.05.09

2014.06.04

Fall

2014.09.15 ~ 11.21

2014.08.14

2014.09.10

Winter

2014.12.08 ~ 2015.02.17

2014.11.07

2014.12.03

อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ตารางเรียน

Period

Morning Class

Afternoon Class

Mon

Tues

Wed

Thu

Fri

1

09:00~09:50

13:10~14:00

Speaking/Listening Class

2

10:00~10:50

14:10~15:00

3

11:10~12:00

15:10~16:00

Reading Class

4

12:10~13:00

16:10~17:00

Other Activities

- Level 1 and 7 are in the afternoon.
- Level 2~6 may be in the afternoon due to circumstances

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน

1,800 baht (non-refundable)

ค่าเล่าเรียน (รวมค่ากิจกรรมวัฒนธรรม)

44,900baht(per semester)

รวม

46,700


2. โปรแกรมระยะสั้น (80 ชั่วโมง)

มีปีละ 2 ภาคเรียน คือ ช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ ภาคเรียนละ 4 สัปดาห์ เรียนวัน จันทร์-ศุกร์ 9.00-13.00 น. ในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียน 7-13 คน

กำหนดการ

Term

หมดเขตรับสมัคร

สอบวัดระดับ (10:00 a.m.)

2013

Spring

2013.02.20 ~ 03.20

2013.01.20

2013.02.20

Summer

2013.07.31 ~ 08.28

2013.06.27

2013.07.31

2014

Spring

2014.03.03 ~ 03.28

2014.02.03

2014.03.03

Summer

2014.07.30 ~ 08.27

2014.06.30

2014.07.30

อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ตารางเรียน

Period Morning Class Afternoon Class Mon Tues Wed Thu Fri

1

09:00~09:50

13:10~14:00

Speaking/Listening Class

2

10:00~10:50

14:10~15:00

3

11:10~12:00

15:10~16:00

Reading Class

4

12:10~13:00

16:10~17:00

Other Activities


ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียน (รวมค่ากิจกรรมวัฒนธรรม)

29,800 (4 weeks)


หอพัก

Globee Dorm (Seoul Campus)GlobeeDorm is a dormitory for students attending Seoul Campus, and was set up to make campus life more convenient and help improve the global capabilities of the students. About 700 people are living in GlobeeDorm, with the 5th floor through the 12th floor being designated as an English-language-only zone.

Twinvill
Seoul, Dongdaemungu, E-mun2dong 264-366

Type

Single

Rooms

25

Students

25

Location

5 minutes from back gate

Facilities

Gas stove, internet, washroom, washing machine, air conditioner, bed, desk, chair, refrigerator, blanket, bed sheets, pillow etc.

 

Dorm B
Seoul, Dongdaemungu, E-mundong 264-219

Type

Double

Rooms

17

Students

34

Location

1 minute from back gate

Facilities

Internet, washroom, washing machine, air conditioner, bed, desk, chair, refrigerator, blanket, bed sheets, pillow etc.

   

Dorm C
Seoul, Dongdaemungu, E-mun1dong 330-8

Type

Double

Rooms

7 (Double 6 rooms, Quad 1 room)

Students

16

Location

3 minutes from side gate

Facilities

Gas stove, internet, washroom, washing machine, air conditioner, bed, desk, chair, refrigerator, blanket, bed sheets, pillow etc.

Dorm D
Seoul, Dongdaemungu, E-mundong 321-55

Type

Double

Rooms

18

Students

36

Location

5 minutes from main gate

Facilities

Gas stove, internet, washroom, washing machine, air conditioner, bed, desk, chair, refrigerator, blanket, bed sheets, pillow etc.

   

CHECK-IN
   - Available on Mon ~ Fri(working days) from 9am ~ 4.30pm. on the allocated date.

CHECK-OUT
   - Next day after completion of course, noon 12pm (Additional fees are charged for vacation period)

EXTENSION OF STAY
   - Application of extension of stay in dormitory starts 1 month before the beginning of a new semester.


DORMITORY FEE

REGULAR COURSE (10 weeks)

Type

Fee

Deposit

Total fee

Single

1,225,000

300,000

1,525,000

Double

800,000

1,110,000

Quad

650,000

950,000

 

SHORT-TERM COURSE (4 weeks)

Type

Fee

Deposit

Total fee

Single

540,000

100,000

640,000

Double

350,000

450,000

Quad

300,000

400,000

* Additional Fee (per day for vacation period)

Type

1 semester applicant

2 semesters or more applicant

Single

25,000

17,500

Double

14,000

11,000


REFUNDMENT OF DEPOSIT
3 weeks of advance notification is required before the semester terminates, in order to receive your deposit, which will be refunded after the checking of dormitory properties and utility costs.
If utility costs, including gas, water and electricity are found to exceed over the limit of 50,000 won per month, there will be a deduction from the deposit you have given.
If dormitory properties are found to be damaged or lost, there will be a deduction from the deposit that you have given.

REFUNDMENT OF DORMITORY FEE
Dormitory fees will only be refunded if the reason is acceptable by the Center for Korean Language & Culture.
-The full amount of dormitory fees will be refunded if claimed one week before the semester starts.
-No refund will be given after the semester starts.
-No refund will be given if student is expelled from the dormitory due to violation of dormitory rules.

RULES AND REGULATIONS
-Extension of stay at dormitory will be banned if there is an accumulation of more than 10 penalty points per semester and expulsion from the dormitory will be carried out immediately for accumulation of more than 20 penalty points.

Penalty Rules
 

Details

Penalty Points

1

Smoking in dormitory

Immediate Expulsion from Dorm

2

Trespassing on other students' room

3

Bringing in and allowing someone from outside to stay overnight

4

Committing any violent acts and assault or involved in any kinds of gambling activities

5

Doing any harms to other tenants or infringing upon any privacy of other students

6

Forging documents used for dormitory or having proxy for dormitory application

7

Vandalizing or taking out any properties out of dormitory

10 points

8

Bringing in any flammable and hazardous materials

9

Raising any kinds of pets

10

Sharing PIN numbers with outsiders

11

Drinking alcohol in dormitory

5 points

12

Singing loudly or screaming and making too much noise

13

Bringing outsiders to the room without permission

14

Committing any violations of the Center's instructions or directions

*If properties of the dormitories are found to be damaged, students have to take responsibility and compensate fully.1. Main(Administration) Building
2. Humanities Building
3. Institute of Teaching and Learning Development
4. Foreign Language Training and Testing Center
5. International Building
6. Graduate Schools
7. University Press Center
8. Faculty Office Building I
9. Faculty Office Building II
10. University Library
 

11. Cafe Atti
12. Social Science Building
13. Student Hall and GlobeeDorm
14. Law School Building
15. Open Air Theater
16. HUFS Historical Archives
17. Minerva Complex
18. Minerva Square
19. Main Gate & Information Office