Hongik University

แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฮงอิก Hongik University

มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนด้านศิลปะ”มากที่สุดในประเทศ โดยถ้ากล่าวถึงความโด่งดังของมหาวิทยาลัยนี้ คงจะเทียบได้เท่ากับมหาวิทยาลัยศิลปากรของบ้านเราในมุมมองของคนไทย ทั้งการศึกษาที่เป็นผู้นำเฉพาะทางมาโดยตลอด ทั้งนี้ “ความคิดสร้างสรรค์” คือหลักสำคัญของบัณฑิตในสถาบัน ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในด้านนี้เป็นอย่างมาก ทั้งในระดับในประเทศและระดับนานาชาติ

วิชาเอกที่เป็นที่นิยม : จิตรกรรม / การออกแบบ สถาปัตยกรรม / นิเทศศาสตร์

หลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต : กลุ่มคณะ 10 คณะ และ หน่วยการศึกษา 14 หน่วย

จำนวนนักศึกษา

หน่วย: จำนวนต่อหนึ่งคน

Total

21,119

หลักสูตรบัณฑิต

17,221

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

3,898


เทอม

- เทอมฤดูใบไม้ผลิ เดือน มีนาคม - เดือน มิถุนายน
- เทอมฤดูใบไม้ร่วง เดือน สิงหาคม - เดือน ธันวาคม

การวัดระดับทาง ภาษา

- ภาษาเกาหลี / เข้ารับการสอบกับทางมหาวิทยาลัย หรือ เข้ารับการอบรมภาษา
- ภาษาอังกฤษ / อย่างน้อย TOEFL 80 or IELTS 6.0 or SAT score

เอกสารในการรับสมัคร

1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ตืดต่อทางEDUPAC)
2.ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด
3.ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย (สมัครระดับ ปริญญาตรี)ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สมัครระดับ ปริญญาโท)ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก (สมัครระดับ ปริญญาเอก)
4.ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาจากสถาบันภาษาเกาหลี Hongik หรือ การสอบวัดระดับ TOPIK
5.ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง และ สูติบัตร
6.หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร / แผนการศึกษา
7.รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ
8.ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา(สามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย)
9. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน
10. เอกสารรับรองทางการเงินจาก ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
** สามารถติดต่อรับแบบฟอร์มได้จากทาง EDUPAC**
11.ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ
****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเรียนมหาวิยาลัยฮงอิก ****
เช่น รูปถ่ายของการศิลปะ หรือ วีดีทัศน์นำเสนอ 12.หนังสือประวัติการทำงาน (สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโทและเอก)

 

จำนวนนักศึกษา

College

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ทั้งหมด

Engineering

1,002

1,050

1,050

1,375

4,477

Business Administration

403

363

359

559

1,684

Liberal Arts

148

129

116

167

560

Law & Economics

249

157

125

136

667

Education

197

202

172

230

801

Fine Arts

569

573

529

765

2,436

Architecture

122

100

105

137

464

Major deferred (Seoul Campus)

52

-

-

-

52

Science & Technology

600

545

566

685

2,396

School of Software & Game

111

89

68

42

310

Business Management

306

280

291

320

1,197

School of Advertising & Public Relations

133

119

152

182

586

Design & Arts

349

340

354

430

1,473

Department of Industrial Sports

25

24

20

21

90

Major deferred (Jochiwon Campus)

28

-

-

-

28

Total

4,294

3,971

3,907

5,049

17,221

Graduate School

Master

 

Doctorate

 

Total

 

3,318

 

580

 

3,898

Grand Total

 

 

 

 

21,119

 

หลักสูตรปริญญา ตรี/โท/เอก

คณะในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ/การเรียนการสอนเป็นภาษาเกาหลี) มหาวิยาลัยฮงอิก

 

การสมัครด้วยการก่อนกำหนด

การสมัครด้วยการพิจารณาปกติ

การส่งใบสมัครก่อน

BY EDUPAC

สิงหาคม

สิงหาคม

สอบเข้าวัดความสามารถทางศิลปะและสอบสัมภาษณ์

ปลายเดือนตุลาคม

มกราคม

การตอบรับของมหาวิทยาลัย

พฤศจิกายน

มกราคม

การเข้าระบบนักศึกษา

เดือนธันวาคม

เดือนกุมภาพันธ์

คณะในระดับปริญญาโท/เอก (ภาคปกติ/การเรียนการสอนเป็นภาษาเกาหลี) มหาวิยาลัยฮงอิก

กลุ่มคณะ

กลุ่มวิชา

คณะ

วิชาเอก

Engineering

Urban & Civil Engineering

 

ㆍUrban Engineering
ㆍCivil Engineering

Electronic & Electrical Engineering
   
Chemical System Engineering & Advanced Materials
 

ㆍAdvanced Materials Engineering
ㆍChemical Engineering

Information & Computer Engineering
 

ㆍComputer Engineering
ㆍInformation and Industrial Engineering

 

Mechanical & System Design Engineering

 

Architecture

Architecture

 

ㆍArchitecture (5 year program)
ㆍInterior Architecture (4 year program)

Business Administration

Business Administration

 

ㆍBusiness Administration
ㆍInternational Trade

Liberal Arts

 

ㆍEnglish Language & Literature
ㆍFrench Language & Literature
ㆍGerman Language & Literature
ㆍKorean Language & Literature

 

Law & Economics

 

ㆍLaw
ㆍEconomics

 

Education

 

ㆍEducation
ㆍEnglish Education
ㆍHistory Education
ㆍKorean Language Education
ㆍMathematics Education

 

Fine Arts

 

ㆍOriental Painting
ㆍPainting
ㆍPrintmaking
ㆍSculpture

 
Design
 

ㆍVisual Communication Design
ㆍIndustrial Design

 

ㆍMetal Art & Design
ㆍCeramics & Glass
ㆍWoodworking & Furniture Design
ㆍTextile Arts & Fashion Design
ㆍArt Studies

 

Science & Technology

 

Electronic & Electrical Engineering

 
 

Computer & Information communication Engineering

 
Material Science
 

ㆍMetallurgical Engineering
ㆍCeramic Engineering

Architectural
 

ㆍArchitecture (5 year program)
ㆍArchitectural Engineering (4 year program)

 

Mechanical & Information Engineering

 
 

Naval Architecture & Ocean Engineering

 
 

Chemical System Engineering

 
 

Game & Software (Engineering)

 

Game Software (Engineering)

Business Management

Business Management

 

ㆍManagement Information
ㆍAccounting
ㆍFinance & Insurance

 

ㆍInternational Management

 
 

Advertising & Public Relations

   

Design & Arts

Design & Media

 

ㆍProduct Design
ㆍAdvertising Communication Design
ㆍDigital Media Design
ㆍAnimation
ㆍFilm, Video & Moving Image

 

Game & Software (Arts)

 

Game Graphics Design (Arts)

 

School

Section

Department

Graduate School

Natural Sciences

Physics

Mathematics

Computer Science

Engineering

Architecture

City Planning

Civil Engineering

Electrical, Information & Control Engineering

Electronic information and Communication Engineering

Mechanical Engineering

Precision Mechanical Engineering

Materials Science and Engineering

Chemical Engineering

Information & Industrial Engineering

Radio Science & Communication Engineering

Computer Engineering

Electrical Engineering

Mechano-Informatics & Design Engineering

Electronics & Computer Engineering

Metallurgical Engineering

Architecture Engineering

Chemical System Engineering

Naval Architecture & Ocean Engineering

Ceramic Engineering

Software and Game

Interdisciplinary Program Of Information Display Engineering

Fine Arts & Design

Oriental Painting

Painting

Printmaking

Sculpture

Visual Communication Design

Industrial Design

Metal Art & Design

Ceramics

Woodworking & Furniture Design

Textile Art

Art Studies

Design & Craft

Product Design

Advertising Multimedia Design

Fashion Design

Space Design

Photographic Design

Fine Art

Film, Video & Animation

Film & Digital Design

Liberal Arts & Sciences

Korean Language and Literature

English Language and Literature

German Language and Literature

French Language and Literature

Aesthetics

Fine Arts History

History

Education

Business Administration

International Trade

Economics

Law

Business Administration & Information

Finance & Insurance

Advertising & Public Relations

Interational Design School For Advanced Studies

 

Product Design

Digital Media Design

Design Management

Design

Graduate School of
Architecture
Urban Design

 

Architectural Design

Urban Design

Landscaping Design

Interior Design

Transportation

Civil Engineering

Real Estate Development

Graduate School of
Advertising & Public Relations

 

Sales Promotion & Event

Mutimedia Communication

Culture Contents

Brand Management

Graduate School of
Educational Management

 

Education Policy

School Management

School Architecture

Supervision

Management in Higher Education

Graduate School of
Education

Education

Education Administration

Fine Arts Education

Korean Language Education

English Education

Mathematics Education

History Education

Educational Psychology

Classical Chinese Education

Business Education

Life-Long Education

Technology Education

Computer Science Education

Curriculum Development

Counselling Psychology

English Education in the Elementary

Graduate School of
Business

 

Business Administration

Arts and Cultural Management

Tax Studies

Graduate School of
Fine Arts

 

Oriental Painting

Painting

Print Making

Sculpture

Art Planning

Graduate School of
Industrial Arts

Industrial Design

Advertising Design

Package Design

Product/Transportation Design

Stage Design

Fashion Design

Space Design

Photographic Design

Industrial Craft

Ceramic Design

Fabric Design

Jewelry Design

Furniture Design

Graduate School of
Tax Studies

 

Tax Policy & Management

Intellectual Property Law

Graduate School of
Film and Digital

 

Visual Media Design

Interaction Design

Production Design

Digital Animation Design

Game Content Design

Graduate School of
Industry

 

Electronics Information

Architectural Design

Interior Design

Advertisement Design

Industrial Craft Design

Business Administration & Information

Environmental System Engineering

Animation

Game Producing

Advertising Communication

Color

Graduate School of
Information

 

Computer Science

Information Engineering

Electronic Engineering

Electrical & Control Engineering

Mechanical Engineering

Materials Engineering

Chemical Engineering

Industrial Engineering

 

 

เทอมฤดูใบไม้ผลิ

เทอมฤดูกาลใบไม้ร่วง

การส่งใบสมัครก่อน

BY EDUPAC

กันยายน

มีนาคม

สอบเข้าวัดความสามารถทางศิลปะและสอบสัมภาษณ์

กลางเดือนพฤศจิกายน

กลางเดือนมิถุนายน

การตอบรับของมหาวิทยาลัย

ปลายเดือนพฤศจิกายน

ปลายเดือนมิถุนายน


ค่าใช้จ่าย

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

คณะสายสังคมศาสตร์ ต่อเทอม

101,000 บาท

คณะสายวิทยาศาสตร์+ศิลปะ ต่อเทอม

132,600 บาท

ระดับปริญญาโท/เอก ภาคปกติ

คณะสายสังคมศาสตร์ ต่อเทอม

101,000 บาท

คณะสายวิทยาศาสตร์ ต่อเทอม

132,600 บาท

เหตุหมาย

- ค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการผันผวนของค่าเงินและสาขาวิชา
- ค่าใช้จ่ายรวม ค่าสมัครเรียน + ค่าเล่าเรียน + ค่าบำรุงรักษาพิเศษของมหาวิทยาลัย
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้เรียนที่ใช้บริการการศึกษาของเราจะได้รับการจัดเตรียมการโอนค่าเล่าเรียนและไปเรียนโดยตรงพร้อมกันโดยไม่ต้องผ่านทางเราก่อน เพื่อการตรวจสอบ
- ค่าใช้จ่ายต่างสามารถได้รับการพิจารณาให้ทุนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถขอข้อมูลทุนจาก EDUPAC
02-884-8966 พิเศษ KGSP/ HONGIK UNI

สถาบันภาษา

Korean Language Institute – Hongik University

โปรแกรมหลักสูตรภาษาเกาหลีของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนภาษาเกาหลีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูง
คณาจารย์ทุกคนมีคุณสมบัติได้รับปริญญาโทขึ้นไปและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสอน
มีนักเรียนมาจากทั่วทุกมุมโลก – ผู้เรียนจะมีโอกาสที่จะพบปะและทำความรู้จักกับคนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมเกาหลีด้วย
มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเกาหลีสำหรับคนเกาหลีจะเป็นผู้สอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติ

ตารางเรียน

เวลา

วันจันทร์ – ศุกร์

09:00~10:50

Vocabulary and Grammar / Writing and Speaking

11:00~12:50

Listening and Speaking / Reading and Speaking

 • สัปดาห์แรก วันพุธ พิธีเปิดภาคเรียนและแนะนำบทเรียน
 • สัปดาห์ที่ 4 วันศุกร์ กิจกรรมนอกห้องเรียน
 • สัปดาห์ที่ 5 วันศุกร์ สอบกลางภาค
 • สัปดาห์ที่ 7 วันศุกร์ สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลี
 • สัปดาห์ที่ 10 วันจันทร์ สอบปลายภาค
 • สัปดาห์ที่ 10 วันอังคาร พิธีจบการศึกษา

เนื้อหาการเรียนแบ่งเป็น 6 ระดับ
ขั้นต้น 1

 • สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาก่อน เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะ สระ โครงสร้างประโยค และสามารถสื่อสารในบทสนทนาอย่างง่าย

ขั้นต้น 2

 • เรียนรู้การใช้วลีต่างๆ การสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น และฝึกฝนการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ขั้นกลาง 1

 • สามารถสื่อสารได้โดยใช้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เรียนรู้การใช้สุภาษิตและสำนวนที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นของตนในที่สาธารณะได้อย่างคล่องแคล่ว

ขั้นกลาง 2

 • สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจและประเด็นทั่วไปได้ เรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลีเพิ่มมากขึ้น สามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความเห็นในหัวข้อที่ซับซ้อนมากขึ้น

ขั้นสูง 1

 • สามารถพูดประโยคที่ซับซ้อนได้อย่างคล่องแคล่วและแสดงความคิดเห็นของตนอย่างมีเหตุผลในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เรียนรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับสังคมเกาหลีและการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ขั้นสูง 2

 • สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยมีพื้นฐานจากความรู้ในเรื่องเฉพาะทาง เข้าใจการบรรยายในห้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย สามารถสังเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้เพื่อใช้ในหารอภิปรายแสดงความเห็นในสิ่งที่เรียน เก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานได้

Courses

1. Regular program: การเรียนภาษาภาคปกติ 200 ชั่วโมง

สร้าง พื้นฐาน และ พัฒนาศักยภาพในการภาษา ในทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยโปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็นระดับชั้นการเรียน 6 ระดับหรือ 8 ระดับ (สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมพื้นฐานและใช้เวลาอยู่กับภาษาเกาหลีมากขึ้น) ตั้งแต่เริ่มต้น จนไปถึงขั้นสูง ในเวลาเรียนสองช่วง

คือ เรียนจันทร์ ถึง ศุกร์ ช่วงเช้า 9.00 - 13.00 โดยจะมีพักช่วง 10 นาที สองครั้ง และ พัก 20 หนึ่งครั้ง

โดยมีเวลาในการเข้าเรียน 4 ช่วงต่อปี ช่วงละ 10 สัปดาห์

ช่วงระยะการศึกษาและการสมัคร

Year

AcademicTerm

Beginning

Ending

Placement
Test

2014

Spring

2014.03.19(Wed)

2014.05.27(Tue)

2014.03.12(Wed)

Summer

2014.06.18(Wed)

2014.08.26(Tue)

2014.06.11(Wed)

Fall

2014.09.17(Wed)

2014.11.25(Tue)

2014.09.10(Wed)

Winter

2014.12.10(Wed)

2015.02.17(Tue)

2014.12.03(Wed)

2015

Spring

2015.03.18(Wed)

2015.05.26(Tue)

2015.03.11(Wed)

* The schedule could be changed if needed.

Year

Academic
Term

Visa non-possessor

Visa Possessor
/Transit without
visa countries

Transfer Applicants
(D4 Visa Possessor)

Document submission

Tuition & Applicaion fee payment

Document submission &
Payment

Document submission
& Payment

2014

Spring

2014.01.06~01.24

2014.01.27~02.04

2014.01.06~02.28

2014.02.24~02.28

Summer

2014.04.01~04.18

2014.04.21~04.25

2014.04.01~05.23

2014.05.19~05.23

Fall

2014.07.01~07.18

2014.07.21~07.25

2014.07.01~08.22

2014.08.18~08.22

Winter

2014.10.01~10.17

2014.10.20~10.24

2014.10.01~11.21

2014.11.17~11.21

2015>

Spring

2015.01.02~01.23

2015.01.26~01.30

2015.01.02~02.27

2015.02.23~02.27

 

ค่าอบรม

ราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินวอน

 

ค่าสมัครเรียน

1,800 บาท

ค่าเรียน

48,500บาท

Total

50,300บาท