ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipทุนการศึกษาความร่วมมือต่างชาติ ระดับปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลัยฮงอิก
Global Scholarship for Foreign Graduate Students (Hongik University)      ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก มหาวิทยาลัยฮงอิก มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเร่งเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านศิลปะ      

ขอบเขตของทุน :

     - ค่าเล่าเรียนและค่าสมัครการศึกษาในระดับปริญญาโท 4 เทอมการศึกษา

     - ค่าเล่าเรียนและค่าสมัครการศึกษาในระดับปริญญาเอก 4 เทอมการศึกษา

     - ค่าหอพักมหาวิทยาลัย 800, 000 วอน ต่อเทอม

คุณสมบัติ :

     1. ผู้สมัครสัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

     2. ผู้สมัครปริญญาโท : อยู่ในสถานะจบปริญญาตรี จากสถาบันต้นสังกัด

         ผู้สมัครปริญญาเอก : อยู่ในสถานะจบปริญญาตรี จากสถาบันต้นสังกัด

     3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

     4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี

     5. ผลการเรียนในเกณฑ์ดี

     6. มีความสามารถทางด้านศิลปะในระดับดีเยี่ยม (สำหรับผู้สมัครวิชาเอกด้านศิลปะ)

     7. ถ้ามีความสามารถงานวิจัยในสื่อทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติกับอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยฮงอิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)

     2. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

     3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

     4. ใบประกาศผลการศึกษา

            ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี    (สมัครระดับ ปริญญาโท)

            ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก    (สมัครระดับ ปริญญาเอก)

            พร้อมด้วยตราประทับและลายเซ็นอำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

     5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษา ภาษเกาหลี TOPIK อย่างน้อย ระดับ 3

            ภาษาอังกฤษ : IELTS อย่างน้อย 5.5 (ตัวจริง) /TOEFL อย่างน้อย 80 /TOEIC อย่างน้อย 685

            TEPS อย่างน้อย 550 โดยคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 3 ปี

     6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

     7. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

     8. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน

     9. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ พร้อมแบบฟอร์ม

     ****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****

     ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น

ระยะเวลาการสมัคร : เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน