ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipทุนการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ภาคนานาชาติ ระดับปริญญาตรี/โท
Merit scholarship (international school of business , Daejeon)     ทุนการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ระดับปริญญา ตรี และ โท ทั้งนี้โปรแกรมถูกจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติ เมืองแดจอน (ซึ่งห่างจากกรุงโซลเพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น) ที่มีการเรียนสอนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้รับทุนได้สร้างเสริมความสามารถทางวิชากรด้วยการเข้าถึงในระดับนานาชาติ

ขอบเขตของทุน :

     -ค่าเล่าเรียนและค่าสมัครการศึกษา บริหารธุรกิจนานาชาติ

           ระดับปริญญาตรีและโท ปีการศึกษาแรก 7,200,000 วอน (50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) หรือมากกว่า

           ระดับปริญญาตรีและโท ปีการศึกษาต่อไป ขึ้นอยู่กลับผลการศึกษา

คุณสมบัติ :

     1. ผู้สมัครสัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

     2. ผู้สมัครปริญญาตรี : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบมัธยมปลาย

           ผู้สมัครปริญญาโท : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญาตรี

           ***ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย ผลการเรียนที่ดี และผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ***

     3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

     4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

     5. ผลการเรียนในเกณฑ์ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)

     2.หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา (ติดต่อทางEDUPAC)

     3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

     4. ใบประกาศผลการศึกษา

            ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย (สมัครระดับ ปริญญาตรี)

            ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี    (สมัครระดับ ปริญญาโท)

            พร้อมด้วยตราประทับและลายเซ็นอำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

     5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษา

            ภาษาอังกฤษ :

                 ระดับปริญญาตรี

                       IELTS อย่างน้อย 6 (ตัวจริง) /TOEFL อย่างน้อย 80 /TOEIC อย่างน้อย 685

                       TEPS อย่างน้อย 550 โดยคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี

                 ระดับปริญญาโท

                       IELTS อย่างน้อย 6.5 (ตัวจริง) /TOEFL อย่างน้อย 88

     6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

     7. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

     8. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 3 ท่าน

     9. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ พร้อมแบบฟอร์ม

  ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น

ระยะเวลาในการรับสมัคร

เทอมใบไม้ผลิ     หมดเขตการสมัคร : กลางเดือนพฤศจิกายน   เทอมใบไม้ร่วง   หมดเขตการสมัคร: กลางเดือนพฤษภาคม

 

วิชาเอกต่างๆใน คณะบริหารธุรกิจ ภาคนานาชาติ ปริญญาตรี เมืองแดจอน ประเทศเกาหลี

International finance                            Information Technology & Management

International Marketing                        International Business

Entrepreneurship

วิชาเอกต่างๆใน คณะบริหารธุรกิจ ภาคนานาชาติ ปริญญาโท เมืองแดจอน ประเทศเกาหลี

Information Technology & Management                    Finance management

Entrepreneurship                                                    Strategic management

Marketing Management