ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มีผลการเรียนดี โดยรัฐบาลเกาหลี
Scholarship for international exchange students of excellenceขอบเขตของทุน :

     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 800, 000 วอนต่อเดือน

     - ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ ประเทศเกาหลีใต้ 1 ที่นั่ง

     - ค่าใช้จ่ายแรกเริ่มสำหรับผู้ที่มาใหม่ 200, 000 วอน

     - ค่าประกันสุขภาพ 15, 000 วอน ต่อเดือน

     *** ระยะเวลาครอบคลุม 6-12 เดือน หรือ 1 – 2 ภาคการศึกษา ***

คุณสมบัติ :

     1. ผู้สมัครสัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

     2. ผู้สมัครปริญญาตรี : ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและอยู่โครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลี

         ผู้สมัครปริญญาโท : ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทที่และอยู่โครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลี

         *** โครงการแลกเปลี่ยนโดยสถาบันต้นสังกัดที่ไทย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย บูรพา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และไปแลกเปลี่ยน 1 – 2 ภาคการศึกษา ในมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (ขอรายละเอียดได้กับ EDUPAC)

     3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

     4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี

     5. ผลการเรียนในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ยเกิน 80 % ของคะแนนอ้างอิงจากสถาบันต้นสังกัด)

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)

     2. ใบสัญญาเงื่อนไขของทุนรัฐบาลเกาหลี (ติดต่อทางEDUPAC)

     3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

     4.ใบประกาศผลการศึกษา ประกอบไปด้วยตราประทับและลายเซ็นอำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

     5.ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษา
   ทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK อย่างน้อย ระดับ 4

   หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS (ตัวจริง) TOEFL TOEIC (ส่งตรงจากหน่วยงาน ETS) และ  

   คะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่

     6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

     7. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

     8. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

     9. ใบรับรองสถานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย ณ ประเทศเกาหลี

     10. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน

     11. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ

****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****

     ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น

ระยะเวลารับสมัคร : ตลอดทั้งปี (ขอรายละเอียดได้กับ EDUPAC)