ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่นและเริ่มเรียนโดยใช้ทุนตนเอง โดยรัฐบาลเกาหลี
Scholarship for self-funded students of excellence
ขอบเขตของทุน :

     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500, 000 วอนต่อหนึ่งเดือน

     - การแนะนำสู่งานพิเศษและอาชีพในอนาคตโดยรัฐบาลเกาหลี

คุณสมบัติ :

     1. ผู้สมัครสัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

     2. ผู้สมัครปริญญาตรี : ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ประเทศเกาหลี

              ผู้สมัครปริญญาโท : ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทที่ประเทศเกาหลี

              ผู้สมัครปริญญาเอก : ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกที่ประเทศเกาหลี

              (เดินทางไปเรียนกับ EDUPAC ที่เกาหลี แล้วแจ้งความต้องการเข้าโครงการนี้)

     3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

     4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี

     5. ผลการเรียนในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ยเกิน 80 % ของคะแนนอ้างอิงจากสถาบันต้นสังกัด)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)

     2. ใบสัญญาเงื่อนไขของทุนรัฐบาลเกาหลี (ติดต่อทางEDUPAC)

     3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

     4. ใบประกาศผลการศึกษา ประกอบไปด้วยตราประทับและลายเซ็นต์อำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

     5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK อย่างน้อย ระดับ 4 หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS (ตัวจริง) TOEFL TOEIC (ส่งตรงจากหน่วยงาน ETS) และคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่

     6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครองเช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

     7. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

     8. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

     9. ประวัติสุขภาพส่วนตัว และ ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา (ใบรับรองสามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย)

     10. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน

     11. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ

     ****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****

     ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น

ระยะเวลารับสมัคร : ตลอดทั้งปี (เดินทางไปเรียนกับ EDUPAC ที่เกาหลี แล้วแจ้งความต้องการเข้าโครงการนี้)