ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipทุนรัฐบาลเกาหลีใต้สำหรับชาวต่างชาติ (ระดับปริญญาโท/เอก)
Korean Government Scholarship Program for International Students for an graduate Programs     ทุนการศึกษาจากรัฐบาลเกาหลีโดยตรง เพื่อการสร้างเสริมโอกาสและแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมในระดับความรู้อุดมศึกษา

ขอบเขตของทุน :

     - เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาโท 2 ปี หรือ เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาเอก 3 ปี

     - ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ ประเทศเกาหลีใต้ 1 ที่นั่ง (ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมการเดินทางภายในประเทศ)

     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว : 900,000 วอน ต่อเดือน

     - ค่าใช้จ่ายในการทำค้นหาข้อมูล 210,000 วอน สำหรับผู้สมัครในกลุ่มคณะ มนุษย์และสังคมศาสตร์ 240,000 วอน สำหรับผู้สมัครในกลุ่มคณะ ทรัพยาการและวิทยาศาสตร์

     - ค่าเล่าเรียนทั้งหมดและค่าสมัคร

     - ค่าใช้จ่ายแรกเริ่มสำหรับผู้ที่มาใหม่ 200, 000 วอน

     - ค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศต้นสังกัด 100,000 วอน

     - ค่าใช้จ่ายการทำวิทยานิพนธ์ 500,000 – 800,000 วอน หรือขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่แท้จริง

     - ค่าใช่จ่ายในการศึกษาภาษาเกาหลี 1 ปี

     - ประกันสุขภาพตลอดการเรียน 15,000 วอน ต่อเดือน

     - เงินสนับสนุนพิเศษ 100,000 วอนสำหรับผู้ที่มีคะแนนภาษาเกาหลี TOPIK ในระดับ 5 และ 6 

คุณสมบัติ :

     1. สัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

     2. อายุน้อยกว่า 40 ปี ก่อนต้นเดือน กันยายน 2012

     3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

     4. จบการศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด ช่วงต้นเดือน กันยายน 2012 ผู้สมัครปริญญาโท : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญาตรี ผู้สมัครปริญญาเอก : อยู่ในสถานะจบปริญญาตรี และสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญาโท

     5. จบในคะแนนเฉลี่ยเกิน 80 % ของคะแนนทั้งหมด หรือ เป็น 10 % อันดับต้นของสถาบันต้นสังกัด

     6. ไม่เคยได้รับการมอบทุนจากทุนรัฐบาลเกาหลีใต้สำหรับชาวต่างชาติมาก่อน

     7. ต้องไม่เคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศเกาหลีใต้มาก่อน

     8. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี ดีมาก

     9. พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้สมัครกลุ่มคณะทรัพยากรธรรมชาติหรือเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)

     2. ใบสัญญาเงื่อนไขของทุนรัฐบาลเกาหลี (ติดต่อทางEDUPAC)

     3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

     4. ใบประกาศผลการศึกษา

              ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สมัครระดับ ปริญญาโท)

              ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก (สมัครระดับ ปริญญาเอก)

        พร้อมตราประทับและลายเซ็นต์อำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

     5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS (ตัวจริง) TOEFL TOEIC (ส่งตรงจากหน่วยงาน ETS) และคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่

     6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

     7. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

     8. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

     9. ประวัติสุขภาพส่วนตัว และ ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา (ใบรับรองสามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย)

     10. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน

     11. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ

****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****

ข้อควรระวัง 

     เอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในขนาดกระดาษ A4 และเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี ทั้งนี้ถ้าเอกสารเป็น
ภาษาไทยต้องนำไปแบบจากหน่วยงานราชการ กระทรวงต่างประเทศ เอกสารที่ไม่ใช้แบบฟอร์มของทางรัฐบาลเกาหลีควรต้องทำตามระเบียบโดยเพิ่มเลขหน้าและชื่อผู้สมัคร โดยเรียงเอกาสารด้วยคลิปหนีบกระดาษในลำดับที่ถูกต้อง  จำนวนของเอกสารจริงหนึ่งชุด พร้อม สำเนา 3 ชุด

     ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น (โดยเราสามารถให้ข้อมูลโดยเฉพาะด้านนิเทศ หรือ ศิลปะ ของมหาวิทยาลัย Hongik มหาวิทยาลัยศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลีใต้ สำหรับทุนนี้)

ช่วงเวลาการรับสมัคร  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

Ajou University,  Cheongju University,  Chonbuk Nat’l University,  Chonnam Nat’l University, Chosun University, Chung-Ang University,  Chungbuk Nat’l University,  Chungnam Nat’l University,  Donga University,  Dongguk University,  Dongseo University,  Ewha Womans University,  Gyeongsang Nat’l University,  Hallym University, Hankuk University of Foreign Studies,  Hannam University,  Hanyang University,  Hongik University,  Inha University,  Inje University,  Jeju National University,  Jeonju University,  Kangwon Nat’l University,  Keimyung University,  Kongju Nat’l University,  Konkuk University,  Kookmin University,  Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST),  Korea University,  Korea University of Technology and Education,  Kyonggi University,  Kyunghee University,  Myongji University,  Pai Chai University,  Pukyong Nat’l University,  Pusan Nat’l University,  Seoul Nat’l University,  Seoul Nat’l University of Science and Technology,  Silla University,  Sogang University,  Sookmyung Women’s University,  Sungkyunkwan University,  Soongsil University, Sunmoon University,  University of Seoul,  Wonkwang University,  Woosong University,  Woosuk University,  Yeungnam University,  Yonsei University


ตารางเทียบเกรด

4.0 Scale

4.3 Scale

4.5 Scale

5.0 Scale

100 Points Scale

3.97 ~ 4.0

4.26 ~ 4.3

4.46 ~ 4.5

4.95 ~ 5.00

100

3.92 ~ 3.96

4.22 ~ 4.25

4.41 ~ 4.45

4.90 ~ 4.94

99

3.88 ~ 3.91

4.17 ~ 4.21

4.36 ~ 4.40

4.84 ~ 4.89

98

3.84 ~ 3.87

4.12 ~ 4.16

4.31 ~ 4.35

4.79 ~ 4.83

97

3.80 ~ 3.83

4.08 ~ 4.11

4.26 ~ 4.30

4.73 ~ 4.78

96

3.75 ~ 3.79

4.03 ~ 4.07

4.21 ~ 4.25

4.68 ~ 4.72

95

3.71 ~ 3.74

3.98 ~ 4.02

4.16 ~ 4.20

4.62 ~ 4.67

94

3.67 ~ 3.70

3.93 ~ 3.97

4.11 ~ 4.15

4.57 ~ 4.61

93

3.62 ~ 3.66

3.89 ~ 3.92

4.06 ~ 4.10

4.51 ~ 4.56

92

3.58 ~ 3.61

3.84 ~ 3.88

4.01 ~ 4.05

4.45 ~ 4.50

91

3.49 ~ 3.57

3.75 ~ 3.83

3.91 ~ 4.00

4.34 ~ 4.44

90

3.41 ~ 3.48

3.65 ~ 3.74

3.81 ~ 3.90

4.23 ~ 4.33

89

3.32 ~ 3.40

3.56 ~ 3.64

3.71 ~ 3.80

4.12 ~ 4.22

88

3.24 ~ 3.31

3.46 ~ 3.55

3.61 ~ 3.70

4.01 ~ 4.11

87

3.15 ~ 3.23

3.37 ~ 3.45

3.51 ~ 3.60

3.90 ~ 4.00

86

3.07 ~ 3.14

3.27 ~ 3.36

3.41 ~ 3.50

3.79 ~ 3.89

85

2.98 ~ 3.06

3.18 ~ 3.26

3.31 ~ 3.40

3.68 ~ 3.78

84

2.90 ~ 2.97

3.09 ~ 3.17

3.21 ~ 3.30

3.57 ~ 3.67

83

2.81 ~ 2.89

2.99 ~ 3.08

3.11 ~ 3.20

3.45 ~ 3.56

82

2.72 ~ 2.80

2.90 ~ 2.98

3.01 ~ 3.10

3.34 ~ 3.44

81

2.64 ~ 2.71

2.80 ~ 2.89

2.81 ~ 2.90

3.23 ~ 3.33

80