ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipทุนการศึกษาอบรมภาษาเกาหลี โดย องค์กรเอกชนเกาหลีใต้
Fellowship for Korean language training (Korea organization)
     ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์องค์กรและโลกในระดับนานาชาติ ทั้งนี้การเรียนภาษาเกาหลีเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเข้ามามีบทบาทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งเพื่อการเข้าใจในด้านวัฒนธรรมและความเป็นมา

ขอบเขตของทุน

     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,000, 000 วอนต่อเดือน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือ มีวุฒิปริญญาตรี และโท

     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,200, 000 วอนต่อเดือน สำหรับผู้ที่ มีวุฒิปริญญาเอก

     - ค่าเล่าเรียนภาษาเกาหลี 2 ภาคการศึกษา (ภาคละ 3 เดือน)

     - ค่าใช้จ่ายแรกเริ่มสำหรับผู้ที่มาใหม่ 300, 000 วอน

     - ค่าประกันการเดินทาง

     *** ระยะเวลาครอบคลุม 6 เดือน หรือ 2 ภาคการศึกษาภาษาเกาหลี ***

คุณสมบัติ :

     1. ผู้สมัครสัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

     2. ผู้สมัครระดับปริญญาตรี : ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในสาขานที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีใต้
                                  หรือ วิชาเอก / โท ภาษาเกาหลี

         ผู้สมัครระดับปริญญาโท : ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขานที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีใต้

                                   หรือ วิชาเอก / โท ประเทศเกาหลี

         ผู้สมัครทางวิชากร : อาจารย์, ผู้วางแผนการสอน, ผู้สอน หรือ นักวิจัย เกี่ยวประเทศเกาหลีหรือภาษา

                              เกาหลี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย

         ผู้สมัครระดับผู้เชี่ยวชาญ : ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกิจการประเทศเกาหลีใต้ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและไปแลกเปลี่ยน
                                   1 – 2 ภาคการศึกษา ในมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (ขอรายละเอียดได้กับ EDUPAC)

     3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

     4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี

     5. ผลการเรียนในเกณฑ์ดี (อ้างอิงจากสถาบันต้นสังกัด)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)

     2. ใบรับรองสถานะอาชีพ ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีแล้ว)

     3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

     4. ใบประกาศผลการศึกษา ประกอบไปด้วยตราประทับและลายเซ็นอำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

     5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK อย่างน้อย ระดับ 3 หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS (ตัวจริง) TOEFL TOEIC (ส่งตรงจากหน่วยงาน ETS) และคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่

     6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครองเช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

     7. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

     8. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

     9. ใบรับรองสถานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย ณ ประเทศเกาหลี

     10. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้มีอำนาจบริหารของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน เช่น อธิการบดีมหาวิทยาลัย / ผู้นำองค์กร

     11. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ

 

     ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น

ระยะเวลาในการรับสมัคร

     หมดเขตการสมัคร : ปลายเดือนกรกฎาคม                 ประกาศผล: เดือนตุลาคม