Korea National of Arts

แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี
Korea national
University of Art (KNUA หรือ K-art)
1.แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางศิลป์ ที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐบาลเกาหลี ตามนโยบายการผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาอุสาหกรรมทางวัฒนธรรม และเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัย Hongik ที่ ความคิดสร้างสรรค์” หลักสำคัญของมหาวิทยาลัยนี้ อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้การสนับสนุนการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติโดยระบบทุนแก่ผู้ประสงค์ชาวเอเชียที่จะเข้าเรียนโดยเฉพาะ โดยถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนี้จะไม่ถึงกับระยะเวลาหลายสิบปี แต่เป็นสถาบันที่เปิดรับแนวคิดที่แตกต่างจากประเทศต่างๆ

วิชาเอกที่เป็นที่นิยม : ศิลปะการแสดง (โทรทัศน์, ภาพยนตร์ และ การเต้น) / ทัศนศิลป์ / นิเทศศาสตร์ / ดนตรี

หลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต : กลุ่มคณะ 6 คณะ และ หน่วยการศึกษา 29 หน่วย

จำนวนนักศึกษา

หน่วย: จำนวนต่อหนึ่งคน
Total 2,215

หลักสูตรบัณฑิต

1,761

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

454

 

เทอม

- เทอมฤดูใบไม้ผลิ เดือน มีนาคม - เดือน มิถุนายน
- เทอมฤดูใบไม้ร่วง เดือน สิงหาคม - เดือน ธันวาคม

การวัดระดับทาง ภาษา

- ภาษาเกาหลี / เข้ารับการสอบกับทางมหาวิทยาลัย หรือ ผลสอบวัดระดับ TOPIK

 

เอกสารในการรับสมัคร

1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ตืดต่อทางEDUPAC)

2. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

3. ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย (สมัครระดับ ปริญญาตรี)

ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สมัครระดับ ปริญญาโท)

ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก (สมัครระดับ ปริญญาเอก)

4. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษา การสอบวัดระดับ TOPIK

5. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง และ สูติบัตร

6. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร / แผนการศึกษา

7. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

8. ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา (สามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย)

9. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน

10. เอกสารรับรองทางการเงินจาก ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

** สามารถติดต่อรับแบบฟอร์มได้จากทาง EDUPAC**

11. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ

**สามารถมารับข้อมูลเอกสารในการเตรียมพร้อมแต่ละคณะได้จากทาง EDUPAC** (แต่ละคณะใช้ข้อมูลไม่เหมือนกันและควรมารับข้อมูลก่อนเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนเพื่อการเตรียมพร้อมผลงานให้ทัน)

****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเรียนมหาวิยาลัยKNUA****
เช่น รูปถ่ายของการศิลปะ หรือ วีดีทัศน์นำเสนอ

12. หนังสือประวัติการทำงาน (สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโทและเอก)

 

หลักสูตรปริญญา ตรี/โท/เอก

คณะในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ/การเรียนการสอนเป็นภาษาเกาหลี) มหาวิยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี KNUA

กลุ่มคณะ

หน่วยวิชา

คณะ

วิชาเอก

Music

Vocal

Female

Soprano

Mezzo Soprano

Male

Counter Tenor

Tenor

Baritone

Bass

Instrumental Music

Keyboards

Piano

Organ

Harpsichord

Strings

Violin

Viola

Cello

Double Bass

Harp

Guitar

Winds

Recorder

Flute

Oboe

Clarinet (bass clarinet included)

Bassoon

Saxophone

Horn

Trumpet

Trombone(Bass Trombone included)

Tuba

Euphonium

Percussion

Percussion

Composition

 

Conducting

Orchestra Conducting

Drama

 

Acting

Female

Male

Directing

 

 

Playwriting

Playwriting

Creative Writing

Stage Design

 

 

Theater Studies

Theater Studies

Art Management

Film, TV & Multimedia

Film Making

 

Broadcasting

 

Multimedia

 

Animation

 

Cinema Studies

Cinema Theory

Cinema Production

Dance

Dance Performance

Korean Traditional Dance

Ballet

Modern Dance

Dance Theory

Dance Theory

Art Management

Choreography

 

Visual Arts

Fine Arts

 

Design

 

Architecture

 

Art Theory

 

Korean Traditional Arts

Traditional Arts Theory

 

Traditional Music

Traditional Music

Gayageum

Geomungo

Daegeum

Piri

Haegeum

Ajaeng

Percussion

Traditional Vocal

Jeongga

Pansori

Minyo

Gayageum Byeongchang

Contemporary (Composition)

Traditional Dance

 

Traditional Folk Theatrics

Pungmul

Talchum

Shamanism

Professional Arts Troupe

 

 

คณะ ศิลปะการแสดงด้านออกแบบการแสดง

คณะ การเต้น/การดนตรี/ศิลปะเพลงเกาหลีโบราณ/ การจัดการศิลปะด้านการแสดง

คณะ ศิลปะการแสดงด้านการแสดง,การกำกับ/เขียนบท/เวทีศึกษา, ภาพยนตร์/โทรทัศน์/มัลติมีเดีย/นิเทศศิลป์

ช่วงของการสมัคร

ปลายเดือนมิถุนายน

กลางเดือนสิงหาคม

กลางเดือนกันยายน

การส่งใบสมัครก่อน

BY EDUPAC

กลางเดือนพฤษภาคม

กลางเดือนกรกฎาคม

ต้นเดือนกันยายน

ประกาศผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติ

กลางเดือนกรกฎาคม

ต้นเดือนกันยายน

ต้นเดือนตุลาคม

ช่วงตรวจวัดมาตรฐานผู้สมัคร

กลางเดือนสิงหาคม

เดือนตุลาคม

ปลายพฤศจิกายน– กลางธันวาคม

การตอบรับของมหาวิทยาลัย

ปลายเดือนสิงหาคม

ปลายเดือนตุลาคม

กลางเดือนธันวาคม


คณะในระดับปริญญาโท/เอก (ภาคปกติ/การเรียนการสอนเป็นภาษาเกาหลี) มหาวิยาลัยฮงอิก

กลุ่มคณะ

หน่วยวิชา

จำนวนรับเข้า

คณะ

วิชาเอก

Two-year

Three-year

School of Music

Opera

Opera Singing

 

10

Opera Directing

3

Opera Coaching

3

Subtotal

 

16

         

Instrumental

Music

Instrumental

Music

Piano

5

 

Organ

Harpsichord

Violin

9

Viola

Cello

Double Bass

Harp

Guitar

Saxophone

5

Flute

Clarinet

Bass Clarinet

Oboe

Bassoon

Euphonium

Trumpet

Tenor Trombone

Bass Trombone

Horn

Tuba

Percussion

1

Music

Instrumental Music

Solo

Piano

 

5

Violin

Cello

Double Bass

Accompaniment

 

3

Orchestra

Violin

14

Viola

Cello

Double Bass

Harp

Flute

14

Oboe

Clarinet

Bassoon

Horn

Trumpet

Trombone

Bass Trombone

Tuba

Percussion

2

Subtotal

20

38

Composition

Composition

5

 

Conducting

Orchestra Conducting

 

3

Total

25

62

Drama

Acting

Acting

 

10

Children's Theater

 

5

Subtotal

 

15

Directing

   

4

Playwriting

Playwriting

 

3

Creative Writing

3

 

Stage Design

   

8

Theater Studies

Theater Studies

5

 

Art Management

5

 

Total

13

30

Film, TV & Multimedia

Film Making

Directing

55

5

Cinematography (includes Lighting)

Producing

 

Sound

Editing

Scenario Writing

Broadcasting

Documentary

Animation

 

Cinema Studies

Cinema Theory, and Film History

Korean and East-Asian Films

Film and Cultural Theories

Multimedia

   

10

Total

55

10

Dance

Dance Performance

Dance Performance

20

 

Dance Training

Dance Music

Choreography

 

10

 

Dance Theory

 

10

 

Art Management

 

10

 

Total

50

 

Visual Arts

Fine Arts

Flat Fine Arts

Flat work (flat, printmaking)

31

 

Three Dimensional Fine Arts

Three Dimensional Fine Arts

Media Arts

Photography (includes Holograph)

Video Art

Interactive Art

Pottery and Glass

Pottery

Glass

Design

Interaction Design

12

 

Transportation Design

Visual Design

Product Design

Architecture

Design and Theory (chosen without distinctions)

12

 

Art History

 

15

 

Total

70

 

Korean Traditional Music

Traditional Arts Theory

Traditional Arts Theory

38

 

History of Traditional Arts

Traditional Music

Composition

Instrumental Music

Vocal Music

Conducting

Traditional Dance

 

Traditional Folk Theatrics

 

Total

38

 

K-Arts Total

251

102

 

 

คณะ ศิลปะการแสดงด้านออกแบบการแสดง

คณะ การเต้น/การดนตรี/ศิลปะเพลงเกาหลีโบราณ/ การจัดการศิลปะด้านการแสดง

คณะ ศิลปะการแสดงด้านการแสดง,การกำกับ/เขียนบท/เวทีศึกษา, ภาพยนตร์/โทรทัศน์/มัลติมีเดีย/นิเทศศิลป์

ช่วงของการสมัคร

ปลายเดือนมิถุนายน

กลางเดือนสิงหาคม

กลางเดือนกันยายน

การส่งใบสมัครก่อน

BY EDUPAC

กลางเดือนพฤษภาคม

กลางเดือนกรกฎาคม

ต้นเดือนกันยายน

ประกาศผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติ

กลางเดือนกรกฎาคม

ต้นเดือนกันยายน

ต้นเดือนตุลาคม

ช่วงตรวจวัดมาตรฐานผู้สมัคร

กลางเดือนสิงหาคม

เดือนตุลาคม

ปลายพฤศจิกายน– กลางธันวาคม

การตอบรับของมหาวิทยาลัย

ปลายเดือนสิงหาคม

ปลายเดือนตุลาคม

กลางเดือนธันวาคม


ค่าใช้จ่าย

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

75,750-81,800 บาท ต่อเทอม

ระดับปริญญาโท/เอก ภาคปกติ

75,750-81,800 บาท ต่อเทอม

เหตุหมาย

- ค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการผันผวนของค่าเงินและสาขาวิชา

- ค่าใช้จ่ายรวม ค่าสมัครเรียน + ค่าเล่าเรียน + ค่าบำรุงรักษาพิเศษของมหาวิทยาลัย

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้เรียนที่ใช้บริการการศึกษาของเราจะได้รับการจัดเตรียมการโอนค่าเล่าเรียนและไปเรียนโดยตรงพร้อมกันโดยไม่ต้องผ่านทางเราก่อน เพื่อการตรวจสอบ

- ค่าใช้จ่ายต่างสามารถได้รับการพิจารณาให้ทุนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถขอข้อมูลทุนจาก EDUPAC 02-884-8966 พิเศษ KGSP/ KNUA

KNUA Dormitory

ห้องคู่

11,800 บาท ต่อเทอม

Bed service / Computer lab /seminar room /Hair dryer / Laundry zone / cafeteria / Internet lounge/ Cleaning zone / Guest room /Gym / convenient store/ study room/ recreation room / ART lab