ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipทุนการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ องค์กร Asian one
Asian one foreign student scholarshipขอบเขตของทุน

     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,000, 000 วอน

คุณสมบัติ :

     1. ผู้สมัครสัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

     2. ผู้สมัครระดับปริญญาตรี / โท หรือ ศึกษาในสถาบันภาษา: ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ณ ประเทศเกาหลี

     3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

     4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี

     5. ผลการเรียนในเกณฑ์ดี (อ้างอิงจากสถาบันต้นสังกัด)

     6. ผู้เคยได้รีบทุนน้อยกว่า 1,000, 000 วอน ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)

     2. ใบรับรองสถานะอาชีพ ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีแล้ว)

     3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

     4. ใบประกาศผลการศึกษา ประกอบไปด้วยตราประทับและลายเซ็นอำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

     5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS (ตัวจริง) TOEFL TOEIC (ส่งตรงจากหน่วยงาน ETS) และคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่

     6. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

     7. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

     8. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้มีอำนาจบริหารของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน เช่น อธิการบดีมหาวิทยาลัย / ผู้นำองค์กร

     9. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ

 

     ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น

*** ทุนนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเห็นชอบจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในเกาหลีด้วย ***

ระยะเวลาในการรับสมัคร                            หมดเขตการสมัคร : สิ้นเดือนธันวาคม      

(เดินทางไปเรียนกับ EDUPAC ที่เกาหลี แล้วแจ้งความต้องการเข้าโครงการนี้)