ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipทุนการศึกษาความร่วมมือต่างชาติมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
Ewha Global Partnership Program Scholarship (EGPP)

 

     เนื่องด้วยช่วงเวลาของศตวรรษที่21 มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำการศึกษาเข้าสู่ระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาในมาตรฐานของการศึกษาในแบบบูรณการ 

ขอบเขตของทุน :

     -
โปรแกรมเรียนภาษาเกาหลี + การศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี

        โปรแกรมเรียนภาษาเกาหลี  + การศึกษาในระดับปริญญาโท 2 ปี

        โปรแกรมเรียนภาษาเกาหลี  + การศึกษาในระดับปริญญาเอก 3 ปี

     - ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ ประเทศเกาหลีใต้ 1 ที่นั่ง

     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว : 200,000 วอน ต่อเดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 300,000 วอน ต่อเดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท + เอก

     - คูปองค่าอาหาร

     - ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

     - ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย

     - ค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศต้นสังกัด 100,000 วอน

     - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาษาเกาหลี

     - ประกันสุขภาพตลอดการเรียน

คุณสมบัติ :

     1. ผู้สมัครเพศหญิง สัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

     2. ผู้สมัครปริญญาตรี : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบมัธยมปลาย

         ผู้สมัครปริญญาโท : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญาตรี

         ผู้สมัครปริญญาเอก : อยู่ในสถานะจบปริญญาตรี และสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญา

     3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

     4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี ดีมาก

     5. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกเพื่อการเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)

     2. ใบสมัครทุน EGPP (ติดต่อทางEDUPAC)

     3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

     4. ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย(สมัครระดับ ปริญญาตรี)

         ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี(สมัครระดับ ปริญญาโท)

         ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก(สมัครระดับ ปริญญาเอก)

     ประกอบไปด้วยตราประทับและลายเซ็นอำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

     5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS (ตัวจริง) TOEFL TOEIC (ส่งตรงจากหน่วยงาน ETS) และคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่

     6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

     7. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

     8. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

     9. ประวัติสุขภาพส่วนตัว และ ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา(ใบรับรองสามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย)

     10. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน

     11. ค่าสมัคร 100,000 วอน หรือ ประมาณ 3,000 บาท

     12. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ

     ****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****

     ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น

ระยะเวลาในการรับสมัคร

เทอมใบไม้ผลิ     หมดเขตการสมัคร : กลางเดือนตุลาคม      เทอมใบไม้ร่วง     หมดเขตการสมัคร: กลางเดือนพฤษภาคม

                        ประกาศผล : ปลายเดือนมิถุนายน                                    ประกาศผล: ปลายเดือนพฤศจิกายน

College of Liberal Arts
College of Social Sciences
College of Engineering
College of Natural Sciences
College of Arts (Music/Fine Arts/Design)
College of Law
College of Pharmacy
College of Education
College of Business Administration
College of Health Sciences
Scranton College (Honors Program, Division of International Studies)