Students’ corner

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา (ก่อนเข้าเรียนในสถาบันภาษา)

         เพื่อการจัดการเรียนการสอนทางภาษาที่ได้คุณภาพมากที่สุดแก่ผู้เข้าเรียนทางภาษา ณ สถาบันภาษาในทุกที่ เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ประเทศเกาหลีแล้วผู้เรียนจะได้รับการคัดเลือกตามระดับที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทางภาษา ทั้งการอ่าน เขียน ฟัง และ พูด โดยผู้ที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการสอบวัดระดับทางภาษา ทางเราขอสงวนสิทธิ์จัดการเรียนการสอนในระดับเริ่มต้น หรือผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐาน (เริ่มต้นใหม่) จะได้เข้าในระดับเริ่มต้นเช่นกัน