ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarshipทุนทางด้านศิลปะภาคพื้นเอเชียมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี
Art Major Asian Scholarship (Korea National University of Arts)

 

     โครงการสนับสนุนการศึกษาวิชาเอกศิลปะโดยกระทรวงการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ ในแนวคิดการพัฒนาด้านวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี

ขอบเขตของทุน :

     - เรียนภาษาเกาหลี 5เดือน + การศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปีในบางวิชาเอก

        เรียนภาษาเกาหลี 5 เดือน + การศึกษาในระดับปริญญาโท 2 ปี หรือ 3 ปีในบางวิชาเอก

        (รวม 18 ล้านวอนต่อ หนึ่งทุน)

     - ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ ประเทศเกาหลีใต้ 1 ที่นั่ง

     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว : 700,000 วอน ต่อเดือน (รวมค่าหอพัก390, 000 วอนแล้ว)

     - ค่าเล่าเรียนทั้งหมด 3, 000, 000 วอน ต่อเทอม

     - ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาและโปรแกรมพิเศษทางมหาวิทยาลัยต่างๆ

     - ค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศต้นสังกัด 100, 000 วอน

     - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาษาเกาหลี  5 เดือน 3,000, 000 วอน

     - ประกันสุขภาพตลอดการเรียน

คุณสมบัติ :

     1. ผู้สมัครสัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

     2. ผู้สมัครปริญญาตรี : อยู่ในสถานะจบมัธยมปลาย จากสถาบันต้นสังกัด

         ผู้สมัครปริญญาโท : อยู่ในสถานะจบปริญญาตรี จากสถาบันต้นสังกัด

     3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

     4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี (จะพิจารณาเป็นถ้ามีความรู้ภาษาเกาหลีดี)

     5. มีความสามารถทางด้านศิลปะในระดับดีเยี่ยม และผลการเรียนในเกณฑ์ดี

     6. จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้ามีหนังสือรับรองจากอธิบดีมหาวิทยาลัย, ภาครัฐ, กรมกระทรวง หรือสถานทูตเกาหลีในประเทศต้นสังกัด

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)

     2. ใบสัญญาเงื่อนไขของทุนรัฐบาลเกาหลี (ติดต่อทางEDUPAC)

     3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

     4. ใบประกาศผลการศึกษา

            ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย(สมัครระดับ ปริญญาตรี)

            ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี(สมัครระดับ ปริญญาโท)

            พร้อมตราประทับและลายเซ็นอำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

     5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS (ตัวจริง) TOEFL TOEIC (ส่งตรงจากหน่วยงาน ETS) TEPS, HSK, JLPT, DELF, IB score, AP,SAT , GCE or ZD etc โดยคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่

     6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

     7. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

     8. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

     9. ประวัติสุขภาพส่วนตัว และ ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา(ใบรับรองสามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย)

     10. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 3 ท่าน

     11. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ พร้อมแบบฟอร์ม

     ****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****

     12. ใบแสดงสถานะทางการเงิน

ระยะเวลาในการรับสมัค

      หมดเขตการสมัคร: ปลายเดือนกรกฎาคม                   ประกาศผล: เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน