ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน The Lotte Foundation Scholarship for International Students in Korea


จำนวน :
10 คน

ขอบเขตของทุน : เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน (70%)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเกาหลี (Korean Language and Literature,Korean Language Education, Korean Studies, Korean history และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
  • ต้องเหลือเวลาเรียนอีก 3ภาคเรียนหรือมากกว่านั้น

ระยะเวลาในการรับสมัคร : เดือนตุลาคม


Daewoong Foundation Scholarship


จำนวน :
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขอบเขตของทุน :

  • ทุนจำนวน 2,000,000 KRW
  • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชม Daewoong Group. ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสด้านการสมัครงานกับ Daewoong Group.หลังจบการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ระยะเวลาในการรับสมัคร : ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี