ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Pai Chai University scholarship

มหาวิทยาลัย Pai Chai ตั้งอยู่ที่เมือง Daejeonสาธารณรัฐเกาหลี

ทุน JooSikyung Global Leader Scholarship Programสำหรับปริญญาตรี ขอบเขตของทุน :

 • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนระยะเวลา 4 ปี (ปริญญาตรี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 200,000 วอน/เดือน

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย
 • บิดาและมารดา ไม่มีสัญชาติเกาหลี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว
 • มีGPA ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากสถาบันการศึกษาก่อนหน้านี้ (ทั้งในระดับมัธยมปลาย วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย)
 • ผู้ได้รับทุนที่มีผลการสอบ TOPIK น้อยกว่าระดับ 3 ต้องเข้าเรียนภาษาเกาหลีที่สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปี และต้องสอบการสอบวัดระดับให้ผ่านระดับ 3 หากไม่ผ่านระดับ 3 ผู้ได้รับทุน สามารถขอขยายเวลาเรียนภาษาเกาหลีต่อได้อีก 6 เดือน (รวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน 18 เดือน) และหากยังสอบไม่ผ่านระดับ 3 จะถือว่าขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน
 • ผู้ได้รับทุนฯ ที่มีผลการสอบ TOPIK ระดับ 3 ขึ้นไป สามารถเริ่มการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงได้เลย

เงื่อนไขการยกเลิกทุน :

 • ผู้ได้รับทุนยื่นเอกสารเท็จและมีคุณสมบัติต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่ปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
 • ผู้ได้รับทุนฯ ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ย 2.0/4.5ขึ้นไป เพื่อรักษาสภาพนักเรียนทุนการศึกษา และจะต้องมีผลการสอบ TOPIK ระดับ 4 ขึ้นไป เพื่อสามารถยื่นจบการศึกษาได้

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • ใบสมัครเต็มรูปแบบ(ติดต่อ Edupac)
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน
 • ใบประกาศผลการศึกษาจากสถาบันต้นสังกัดที่แสดงผลการศึกษาทุกปีของผู้สมัคร
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • หลักฐานแสดงสัญชาติหรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ปกครอง ต้องมีชื่อของผู้สมัครและชื่อของบิดา-มารดาระบุอยู่ในนั้น
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • สำเนาพาสปอร์ตของผู้ปกครอง

*เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ หากไม่ใช่ทั้งสองภาษาต้องนำไปแปลและรับรองความถูกต้องโดยสำนักงานกฎหมาย

ระยะเวลาในการรับสมัคร :

 • ผู้ที่มีผลการสอบ TOPIK น้อยกว่าระดับ 3 ยื่นใบสมัครภายในต้นเดือนเดือนกุมภาพันธ์และมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการคัดเลือกในช่วงปลายเดือนเดียวกันผ่านทางอีเมลล์

ผู้ที่มีผลการสอบ TOPIK ระดับ 3 ขึ้นไป ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและมหาวิทยาลัย จะแจ้งผลการคัดเลือกในช่วงปลายเดือนผ่านทางอีเมลล์