ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Korea University 
KU GSIS


      เป็นหนึ่งในสคูลของ KU ที่เปิดสอนด้านธุรกิจในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ


KU GSIS Int’l Students Scholarship

จำนวน : นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียน GSIS หากคะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับทุนโดยอัตโนมัติ

ขอบเขตของทุน
:

 • ทุนประเภท Aค่าเล่าเรียน(รวมค่าสมัครแล้ว) 100 %
 • ทุนประเภท Bค่าเล่าเรียน(รวมค่าสมัครแล้ว) 50 %

เงื่อนไขของทุน :

 • ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนใน1เทอม หากต้องการทุนในเทอมต่อไป นักศึกษาต้องทำเกรดเฉลี่ยให้ได้อย่างน้อย3.75 หรือมากกว่านี้
 • นักศึกษาที่ได้ทุนนี้ไม่สามารถขาดเรียนได้ (Cannot take Leave of Absence from school during whole program)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียน GSIS ทุกคน

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • ใบสมัครออนไลน์
 • ใบtranscript แสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันต้นสังกัด
 • ใบปริญญาบัตร
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • จดหมายแนะนำตัวของผู้สมัคร 2 ฉบับ(ดาวโหลดจากในเว็บหรือติดต่อขอแบบฟอร์มที่ Edupac) 
 • SOP ต้องใช้คำ 1200 คำ(3หน้า)
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษTOEFL, TOEIC, IELTS
 • หลักฐานทางการเงิน ต้องมีอย่างน้อย 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปในบัญชีของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง

ระยะเวลาในการรับสมัคร :

 • การสมัครออนไลน์ต้องทำในช่วงเวลาที่กำหนด ประมาณเดือนกันยายน-พฤศจิกายน (Fall), เดือนมีนาคม-เมษายน (Spring)
 • หากผ่านการพิจารณาจะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม(Fall), เมษายน-พฤษภาคม (Spring)

KOICA

     สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (Korea International Cooperation Agency หรือ KOICA) เป็นตัวแทนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีมอบทุนให้นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์จากประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยเกาหลี (Korea University)

จำนวน :
20 ทุน

ขอบเขตของทุน :

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1เที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 • เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือนักวิจัยที่มีงานทำในประเทศบ้านเกิด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ไม่เคยได้รับทุนฝึกอบรมในสาขาเดียวกันจาก KOICA ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
 • ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • ใบสมัครออนไลน์
 • ใบtranscript แสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันต้นสังกัด
 • ใบปริญญาบัตร
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • จดหมายแนะนำตัวของผู้สมัคร 2 ฉบับ(ดาวโหลดจากในเว็บหรือติดต่อขอแบบฟอร์มที่ Edupac) 
 • SOP ต้องใช้คำ 1200 คำ(3หน้า)
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษTOEFL, TOEIC, IELTS
 • หลักฐานทางการเงิน ต้องมีอย่างน้อย 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปในบัญชีของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง

ระยะเวลาในการรับสมัคร :

 • การสมัครออนไลน์ต้องทำในช่วงเวลาที่กำหนด ประมาณเดือนกันยายน-พฤศจิกายน (Fall), เดือนมีนาคม-เมษายน (Spring)
 • หากผ่านการพิจารณาจะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม (Fall), เมษายน-พฤษภาคม (Spring)

Global KU Study Scholarship

     ทุนนี้เป็นทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ KU ประกอบไปด้วย

Admission Scholarship

ขอบเขตของทุน :ได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 400,000KRW/เดือน ในเทอมแรกของการศึกษา (4เดือน)

KU Travel Scholarship

ขอบเขตของทุน : (ขอได้เพียงครั้งเดียว) ทุนสนับสนุนค่าเดินทางสูงสุด 1,500,000 KRW ขึ้นอยู่กับระยะทางและอัตราแลกเปลี่ยน

Merit Scholarship

ขอบเขตของทุน : ทุนบริจาคสำหรับเทอมแรกของการศึกษา (4เดือน) จำนวน 300,000 KRW /เดือน

*ทุนนี้สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ปีเท่านั้น

เงื่อนไขของทุน:

 • ทุน Admission และทุน KU travel เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายสนับสนุนที่ทางมหาวิทยาลัยจะมอบให้สถาบันการศึกษาของผู้สมัครเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนที่ KU
 • นักศึกษาแลกเปลี่ยนในระยะเวลา 1เทอม หรือ 2 เทอมสามารถขอทุน Merit ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถาบันนอกประเทศเกาหลีและเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลเกาหลี
 • ต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมอย่างน้อย 1ปี(ก่อนทำการแลกเปลี่ยน)
 • ได้GPA เฉลี่ยอย่างน้อย 75% จากสถาบันที่เรียนอยู่
 • ได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ KU แล้ว
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • เอกสาร Global KU Study Abroad Scholarship ที่สำเร็จแล้ว
 • รูปขนาดเดียวกับรูปในพาสปอร์ต 1 รูป
 • จดหมายรับรอง

ระยะเวลาในการรับสมัคร : เทอม 1 ประมาณเดือนมกราคม, เทอม 2 ประมาณเดือนกรกฎาคม

*เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
*จดหมายรับรองต้องให้ผู้รับรองเป็นคนส่งมาให้ KU