ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Graduate Scholarship for Excellent Foreign Students (GSFS)

จำนวน : ประมาณ 20 คน

ขอบเขตของทุน :

  • ค่าเล่าเรียน 4 ภาคการศึกษา
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  500,000 KRW/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาชาวเอเชีย (ยกเว้นจีนและญี่ปุ่น) ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ปริญญาโท) โดยสาขาวิชาจะเปลี่ยนไปทุกเทอม

ระยะเวลาในการรับสมัคร : สามารถสมัครได้ในช่วงรับสมัครนักศึกษาต่างชาติในทุกภาคการศึกษา