ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Global Korean Scholarship (GKS) for Exchange Students


ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา

จำนวน : 10 คน

ขอบเขตของทุน :

  • ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนจาก SNU)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 800,000 KRW/เดือน
  • ค่าเครื่องบินไป-กลับ 1 รอบ
  • ค่าตั้งถิ่นฐาน 200,000 KRW
  • ประกันสุขภาพ
  • ระยะเวลา 1ภาคเรียนหรือ 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาจากประเทศกำลังกำลังพัฒนาโดยจะประกาศรายละเอียดของแต่ละปีให้ทราบในภายหลัง

ระยะเวลาในการรับสมัคร : ช่วงเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนในแต่ละเทอม


International Student Scholarships

จำนวน : แจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขอบเขตของทุน : ทุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาต่างประเทศที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ระยะเวลาในการรับสมัคร : เดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคมของทุกปี