ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Global Korea Scholarship(GKS)-Korean Government Support for Self-Financed Student


จำนวน :
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ขอบเขตของทุน :

  • ทุนทั้งหมด 6,000,000 KRW(500,000 KRW/เดือน)
  • ระยะเวลา 12 เดือน

*ทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนทุนเป็นหลัก

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • นักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนโดยใช้ทุนตนเอง
  • นักศึกษาชั้นปี2,3,4 ที่มีGPAในภาคเรียนก่อนหน้านี้เกิน 80%

ระยะเวลาในการรับสมัคร : ประมาณเดือนกุมภาพันธ์