ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Fellowship Program for Korean Language TrainingKorea Foundation [KF] เป็นองค์กรที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้ออกสู่ทั่วโลก และโปรโมตด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ยินดีมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาเกาหลีเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ประเทศเกาหลีใต้ เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2013 และประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน

จำนวน : ประมาณ 40ทุนจากทั่วโลก (สำหรับคนไทยได้ประมาณปีละไม่เกิน 2 ทุน)

ขอบเขตของทุน :

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว1,000,000 วอน/เดือน สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือโท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,200,000 วอน/เดือน สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป
 • ค่าตั้งรกราก 300,000 วอน
 • ค่าเล่าเรียนภาษาเกาหลี
 • ค่าประกันการเดินทาง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4วิชาเอกหรือโทภาษาเกาหลี
 • จบการศึกษาแล้วหรือกำลังศึกษาปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีหรือภาษาเกาหลี
 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี หรือวัฒนธรรมศิลปะเกาหลี
 • Professionals: Professionals engaged in Korea-related activities in the fields of arts and culture.

* ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาเกาหลี (หากมีผลการทดสอบภาษาเกาหลีอยู่ในระดับกลางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
**บุคคลประเภทต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้ : 1.บุคคลที่กำลังศึกษาต่อหรือทำงานวิจัยอยู่ในประเทศเกาหลี 2.บุคคลที่วางแผนจะศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาในประเทศเกาหลี 3.บุคคลที่เคยแลกเปลี่ยนมาเรียนภาษาที่ประเทศเกาหลีเมื่อ 2 ปีก่อน
*** ชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศสามารถสมัครทุนนี้ได้ แต่ต้องที่อยู่อาศัยถาวรในต่างประเทศ


เอกสารประกอบการสมัคร:

 • CV
 • สำเนาใบแสดงการจบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบ
 • เอกสารแสดงการเข้าทำงาน(หากเป็นบุคลากรขององค์กรใดๆ)
 • ใบtranscript จากสถาบันต้นสังกัด
 • ใบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี เช่น TOPIK หรือ KLPT
 • จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

*เอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบภาษาเกาหลีหรืออังกฤษเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร :

 • สมัครออนไลน์ (จะเปิดให้สมัครในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น) 
 • อัพโหลดเอกสารทั้งหมดนี้ในการสมัครออนไลน์

ระยะเวลาในการรับสมัคร:

     รับสมัครประมาณเดือนกรกฎาคม ประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน