ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Daejeon University scholarship
ทุนแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัย ณ ม.แทจอน เกาหลีใต้


     เป็นทุนความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน(AUN) และมหาวิทยาลัยแทจอน (Daejeon University) ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีในอาเซียนจำนวน 20 คนที่กำลังศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยแทจอนเป็นระยะเวลา 1 ปี

จำนวน :
นักศึกษา 20 คน

ขอบเขตของทุน : ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันภัย ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าครองชีพ (300 USD ต่อเดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนและกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน
 • กำลังศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
 • มีเกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม (ควรมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 10% ของระดับชั้น)
 • ใช้ภาษาอังกฤษในด้านการเขียนและการพูดได้ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • ใบสมัครเต็มรูปแบบ ติดต่อฝ่ายต่างประเทศของ *มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก AUN หรือติดต่อ Edupac
 • ใบประกาศผลการศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 ใบ
 • Resume
 • ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษา
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์

ขั้นตอนการสมัคร :

 • ติดต่อฝ่ายต่างประเทศของมหาวิทยาลัย หรือ ติดต่อรับใบสมัครเต็มรูปแบบได้ที่ Edupac
 • ในกรณีที่เป็นนักศึกษาของมหาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียนหลังจากกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารแล้ว ควรติดต่อฝ่ายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ส่งใบสมัครให้ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน และส่งสำเนาเอกสารทั้งหมดอีก 1 ชุดไปยังมหาวิทยาลัยแทจอน
 • สำหรับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน สามารถดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง โดยส่งเอกสารตัวจริงไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน และส่งสำเนาเอกสารทั้งหมดอีก 1 ชุดไปยังมหาวิทยาลัยแทจอน

*มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียนหรือ AUN ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา

ระยะเวลาในการรับสมัคร:

     รับสมัครประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ประกาศผลในปลายเดือนกรกฎาคม