ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Asian University Network Scholarship

จำนวน: 8 คน

ขอบเขตของทุน :   
   นักศึกษาจาก ซาฮาลิน, มองโกเลีย, เวียตนาม, ไทยและลาว จะได้รับทุนดังนี้

  • ค่าเล่าเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลา1ปี
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 KRW/เดือน

   นักศึกษาจาก Yanbian University จะได้รับทุนดังนี้

  • ค่าเล่าเรียน 4ภาคการศึกษา(ปริญญาโท) 6 ภาคการศึกษา(ปริญญาเอก)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 KRW/เดือน เป็นเวลา 5ภาคการศึกษา(ปริญญาโท) และ 7ภาคการศึกษา(ปริญญาเอก)
  • ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ 1รอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
      เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ Sakhalin State University, National University of Mongolia, Vietnam National University - HoChi Minh City, Vietnam National University - Hanoi City, Chulalongkorn University, University of Laos and Yanbian University

*นักศึกษาต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ระยะเวลาในการรับสมัคร
: ธันวาคมและมิถุนายน