ทุนการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี Scholarship


ทุน Academy of Korean Studies

 

เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนที่สถาบัน สามารถขอทุนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายได้

International Scholarship

ขอบเขตของทุน

ค่าเล่าเรียนทั้งหมดหรือค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนภาษาเกาหลีฟรีเพื่อเพิ่มทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

Future Scholar Scholarship (Governments scholarship)


ขอบเขตของทุน


- นักศึกษาที่มีคะแนนในลำดับต้นๆจะถูกคัดเลือกในช่วงแอดมิชชั่น เป็นเงินสนับสนุน 750,000 KRW/เดือน ไปจนจบภาคการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. บิดา-มารดาของผู้สมัครต้องเป็นชาวต่างชาติ

2. ผู้สมัครต้องเป็นชาวเกาหลีที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศ หรือเป็นชาวต่างชาติที่มีอายุอย่างน้อย 16 ปีและจบการศึกษาชั้นมัธยมแล้ว


Research Grant

เป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่เรียนในสาขา เกาหลีศึกษา

ขอบเขตของทุน

- ค่าเครื่องบิน+ค่าทำวิจัย 900,000 KRW/เดือน

- ค่าหอพัก(ห้องคู่)เป็นเวลา 6 เดือนโดยผู้สมัครจ่ายเงินแค่ 463,500 KRW

คุณสมบัติ

1. ผู้สมัครต้องมีวุฒิ MA หรือ PhD หรือได้รับวุฒิ MA หรือ PhDในสาขาเกาหลีศึกษา

2. บิดา-มารดาของผู้สมัครต้องไม่ใช่ชาวเกาหลี

3. ผู้สมัครต้องเป็นชาวต่างชาติที่จบการศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศที่เทียบแล้วได้ระดับเดียวกับเกาหลี (The applicant should be a Korean national residing abroad or a foreign national having completed schooling in overseas institutions, equivalent to the primary, secondary education and undergraduate education in Korea)

4. กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาก็ได้

*ผู้สมัครที่อยู่ในเกาหลีไม่สามารถสมัครได้ (Those living in Korea at the time of application are not eligible to apply)

ระยะเวลาในการรับสมัคร

- ประมาณเดือนกุมภาพันธ์